592/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 37 § utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 37 § 1 mom. 5 och 6 punkten, sådana de lyder i lag 537/1999, samt

fogas till 37 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 7 punkt som följer:

37 §
Grunder för avvisning

En utlänning får avvisas, om


5) det på grund av ett utdömt frihetsstraff eller annars med fog kan antas att han eller hon i Finland eller i något annat nordiskt land kommer att begå ett brott för vilket föreskrivs strängare straff än ett års fängelse,

6) det med hänsyn till hans eller hennes tidigare verksamhet eller annars med fog kan antas att han eller hon i Finland kommer att bedriva sabotage, spioneri, olaglig underrättelseverksamhet eller någon annan verksamhet som äventyrar Finlands förhållanden till en främmande stat, eller om

7) det har fattats ett sådant beslut om avvisning eller utvisning av honom eller henne som avses i artiklarna 1―3 i rådets direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land.Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 66/2002
FvUB 7/2002
GrUU 25/2002
RSv 94/2002
Rådets direktiv 01/40/EG; EGT nr L 149, 02.06.2001, s. 34―36

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.