306/2002

Given i Helsingfors den 19 april 2002

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 22 kap. 6 § 1 punkten och 24 kap. 5 c §, av dessa lagrum 24 kap. 5 c § sådan den lyder i lag 649/2000, och

fogas till 19 kap. en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom lag 937/1996, som följer:

19 kap.

Domkapitlet

8 §
Förlänande av kyrkliga titlar

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlig belöning (1215/1999) och i den förordning av republikens president som utfärdats med stöd av nämnda lag kan biskopen förläna prosttiteln samt domkapitlet titeln director cantus och director musices.

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

6 §
Kyrkans centralfond

Kyrkans centralfond är en för kyrkan gemensam fond, vars tillgångar används inom ramen för centralfondens budget

1) för understödande av församlingar och kyrkliga samfälligheter i svag ekonomisk ställning samt för utvecklande av samarbetet mellan församlingar och av församlingsstrukturen,


24 kap.

Underställning och ändringssökande

5 c §
Besvärsförbud i ärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet

Ändring i ett sådant beslut av en myndighet i en församling eller i en kyrklig samfällighet, av ett domkapitel eller av kyrkostyrelsen som gäller upphandling får inte sökas på den grund att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (1505/1992), om prövningen av ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002.

RP 2/2002
FvUB 2/2002
RSv 21/2002

Helsingfors den 19 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.