279/2002

Given i Helsingfors den 12 april 2002

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 9 § 3 mom., 11 § 2 mom. och 56 a §,

av dessa lagrum 11 § 2 mom. och 56 a § sådana de lyder i lag 1487/1992, som följer:

9 §

Till varje specialupptagningsområde hör ett sjukvårdsdistrikt med ett universitet som ger läkarutbildning. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om vilka specialupptagningsområdena är och om vilka sjukvårdsdistrikt som hör till ett visst specialupptagningsområde.

11 §

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka undersökningar och åtgärder samt vilken vård som hör till den högspecialiserade sjukvården. Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom meddela anvisningar om ordnande av högspecialiserad sjukvård.

56 a §

För utjämning av exceptionellt stora kostnader som åsamkats en medlemskommun i en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt för en patient skall samkommunen ha ett utjämningssystem som täcker alla undersökningar och åtgärder samt all vård.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002. Lagens 56 a § träder dock i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2001
ShUB 5/2002
RSv 15/2002

Helsingfors den 12 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.