233/2002

Given i Helsingfors den 28 mars 2002

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 13 § 2 mom. och

fogas till 14 § ett nytt 6 mom., till 15 § ett nytt 6 mom., till 17 § nya 3 och 4 mom. och till 24 § ett nytt 2 mom. som följer:

13 §
Hyra

I hyran för bostadslägenheter får inte amorteringar på räntestödslån eller på annat lån som tagits i dess ställe tas ut hos hyresgästerna till större belopp än vad som anges i förordning av statsrådet. Om en hyresgäst i en delägarbostad som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002) köper tilläggsandelar av de aktier som medför rätt att besitta bostaden, skall hyran sänkas med ett belopp som motsvarar den ränta på en räntestödslåneandel motsvarande tilläggsandelen som majoritetsägaren hade varit tvungen att betala om inte räntestödslånet hade amorterats.


14 §
Överlåtelse

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte överlåtelse av aktier som medför rätt att besitta en bostad till en minoritetsägare enligt lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder eller till någon annan enskild som uppfyller de villkor om vilka bestäms genom förordning av statsrådet.

15 §
Överlåtelsepris

Om räntestödslånet gäller ett hyreshus med delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, är det högsta tillåtna överlåtelsepriset för de aktier som medför rätt att besitta bostäderna likväl det inlösningspris eller det överlåtelse- och återköpspris som avses i den nämnda lagen.

17 §
Begränsningstid

Om ett räntestödslån för hyresbostäder gäller en delägarbostad som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, upphör begränsningstiden i fråga om användning och överlåtelse likväl när de aktier som medför rätt att besitta bostaden löses in i enlighet med lagen i fråga och villkoren i delägaravtalet.

Om det i huset finns eller har funnits delägarbostäder enligt lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, befrias trots bestämmelserna i 1 mom. en sådan bostad från begränsningarna, om det inte går att finna någon som löser in bostaden i enlighet med nämnda lag och majoritetsägaren anmäler detta till Statens bostadsfond.

24 §
Allmännyttighet

Utan hinder av 1 mom. 4 punkten kan aktier som medför rätt att besitta delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder överlåtas på det sätt som bestäms i lagen i fråga och i villkoren i delägaravtalet.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2002.

RP 221/2001
MiUB 2/2002
RSv 18/2002

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.