226/2002

Given i Helsingfors den 28 mars 2002

Lag om ändring av 8 § lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 8 § 2 mom. 2 punkten och 4 mom., sådana de lyder i lag 366/1997, som följer:

8 §

Full avträdelsepension ändras till minskad pension


2) om något annat inte följer av 12 a §, ifall den som får full avträdelsepension, i strid med en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, med stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år överlåter eller arrenderar ut åkermark som berörs av förbindelsen som tillskottsområde till en person som vid överlåtelsetidpunkten bedriver jordbruk på brukningsenheten så att han eller hon i enlighet med bestämmelserna i 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd, och som förbinder sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut,


I fråga om en sådan förvärvare som avses i 2 mom. 2 punkten iakttas i tillämpliga delar 13, 28, 29 och 32 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994). Vid beräkning av avträdelsepensionens kapitalvärde beaktas då den avträdelsepension som betalas efter den överlåtelsetidpunkt som avses i 2 mom. Kapitalvärdet fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.Denna lag träder i kraft den 3 april 2002.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter det att lagen har trätt i kraft.

En överlåtelse anses ha ägt rum vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet undertecknades.

RP 200/2001
ShUB 3/2002
RSv 7/2002

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.