83/2002

Given i Helsingfors den 31 januari 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 941/1995 och 292/1997,

ändras 3 § 2 mom. och 23 §, sådana de lyder 3 § 2 mom. i förordning 990/1998 och 23 § delvis ändrad i nämnda förordning 292/1997, samt

fogas till förordningen en ny 24 §, i stället för den 24 § som upphävts genom förordning 865/2001, som följer:

3 §
Heltidsstudier

Gymnasiestudier betraktas som heltidsstudier när deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser. Det förutsätts också att den studerande under terminen deltar i minst 10 kurser eller studier som motsvarar dem eller i två prov som ingår i studentexamen. Gymnasiestudier som ordnas i internat betraktas dock alltid som heltidsstudier.


23 §
Beviljande av statsborgen för studielån

Statsborgen för studielån beviljas för högst ett läsår i sänder. Beslutet kan dock omfatta statsborgen för juni och juli före läsåret. Om studierna varar högst 12 månader kan statsborgen för studielån beviljas genom ett beslut för hela studietiden.

24 §
Lyftande av studielån

Studielån ges mot skuldebrev som Folkpensionsanstalten har fastställt formuläret för. För studier kan beviljas ett studielån, vars belopp ökas med en beviljad ny lånerat.

Studielån skall lyftas under det läsår för vilket statsborgen har beviljats. Studielån får dock inte lyftas efter att studierna har slutförts eller avbrutits, om inte något annat följer av 3 mom. Studielån lyfts på följande sätt:

1) ett studielån som beviljats för avläggande av examen vid en utländsk läroanstalt, för vetenskapliga påbyggnadsstudier eller en person som får vuxenutbildningsstöd eller för studier som varar högst 12 månader kan lyftas i en rat,

2) av ett lån som beviljats för högskolestudier kan den del som är avsedd för höstterminen lyftas tidigast den 1 augusti och vårterminens andel tidigast den 1 januari,

3) studielån som är avsedda för studier vid andra läroanstalter kan lyftas enligt följande:

lånerater avsedda för augusti―oktober tidigast den 1 augusti,

lånerater avsedda för november och december tidigast den 1 november,

lånerater avsedda för januari och februari tidigast den 1 januari och

lånerater avsedda för mars―juli tidigast den 1 mars.

När beslutet om statsborgen för studielån omfattar statsborgen för juni eller juli före läsåret, får den första raten av lånet lyftas redan under dessa månader. Om ett beslut om borgen har getts på det sätt som avses i 23 § för studier som omfattar högst 12 månader, skall lånet lyftas under dessa månader. Om tiden mellan det beslutet gavs och studierna eller läsåret upphörde är kortare än två månader eller beslutet om borgen ges efter det läsåret eller studierna har upphört, skall studielånet lyftas senast två månader efter det att beslutet om borgen gavs.

Innan en ny rat av studielånet får lyftas skall banken hos Folkpensionsanstalten kontrollera att statsborgen är giltig.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Förordningen tillämpas första gången på studielån som beviljas för läsåret 2002―2003. Förordningens 24 § 4 mom. tillämpas dock första gången på studielån som beviljas för läsåret 2003―2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.