33/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) en ny 17 c § som följer:

Särskilda övervakningsbestämmelser
17 c §

Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 § eller i 18 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag har ett arbetspensionsförsäkringsbolag och dess ombud rätt att till ett annat företag som hör till samma i 14 b kap. lagen om försäkringsbolag avsedda försäkringsgrupp eller till samma i 18 kap. 6 b § 2 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda ekonomiska sammanslutning lämna ut sådana uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt denna lag.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett arbetspensionsförsäkringsbolag till ett annat företag som avses i 1 mom. lämna ut de uppgifter som behövs för kundbetjäning, skötseln av kundförhållanden och annan kundhantering. Sådana uppgifter är arbetsgivarens eller företagarens namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer och kundbeteckning, uppgifter som behövs för kontakter, uppgifter om företagets ägandeförhållanden och försäkringsarrangemang och lönesumman samt sådana uppgifter i anslutning till kundhanteringen som kan jämställas med dessa uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 220/2001
ShUB 46/2001
RSv 209/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.