1500/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 6 § 3 mom., 14 §, 42 § 3 mom., 93 § och 97 c § 2 mom.,

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1340/1997, 42 § 3 mom. sådant det lyder i lag 524/1998 och 97 c § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1340/1997,

ändras 2 § 2 mom., 6 § 2 mom., 12 § 1 mom. 2 punkten, 13 §, 24 a § 2 mom., 30 § 1―3 och 5 mom., 38 § 4 mom., 39 § 3 mom., 44 och 97 b § samt 97 c § 1 och 5 mom.,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. och 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 385/2000, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 570/1996, 24 a § 1 mom., 30 § 1―3 och 5 mom., 38 § 4 mom., 39 § 3 mom., 44 och 97 b § samt 97 c § 5 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1340/1997 samt 97 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 1241/1999, samt

fogas till lagen en ny 11 a §, till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 570/1996, nya 2―4 och 6 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 5 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 7 mom., till lagen en ny 65 q §, till 98 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 577/1998, ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 100 b § i stället för den 100 b § som upphävts genom lag 69/1998, som följer:

2 §
Kreditinstitut

Depositionsbanker är affärsbankerna, sparbankerna, de sparbanksaktiebolag som avses i 91 § sparbankslagen (1502/2001), andelsbankerna samt de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001).

6 §
Annan lagstiftning som tillämpas

På depositionsbanker tillämpas dessutom lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbankslagen eller lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.

11 a §
Registeranmälan om koncession

Finansministeriet skall anmäla koncessionen för registrering samt till finansinspektionen för kännedom.

12 §
Återkallande av koncession eller begränsning av verksamheten

Finansministeriet kan på framställning av finansinspektionen återkalla ett kreditinstituts koncession, om


2) det har inställt sin verksamhet för mera än sex månader eller har försatts i likvidation,


Bestämmelser om återkallande av koncessionen på framställning av kreditinstitutet finns i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, i sparbankslagen samt i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.

Finansministeriet skall återkalla koncessionen då kreditinstitutet har försatts i konkurs eller likvidatorerna har givit slutredovisning om likvidationen.

Finansministeriet skall anmäla återkallandet av koncessionen för registrering samt till finansinspektionen för kännedom.


Ett beslut som avses i 1 och 5 mom. är oavsett att det har överklagats i kraft tills vidare, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.


13 §
Startkapital

Aktiekapitalet, andelskapitalet eller grundkapitalet för ett kreditinstitut som bildas skall uppgå till minst 5 miljoner euro. Startkapitalet skall vara tecknat i sin helhet när koncessionen beviljas.

24 a §
Finansiering av förvärv och emottagande som pant av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Ett kreditinstitut och ett till dess konsolideringsgrupp hörande finansiellt institut får, om inte något annat följer av 3 mom., utan hinder av 7 kap. 1 § 1 mom. och 12 kap. 7 § 3 och 6 mom. lagen om aktiebolag, 8 kap. 7 § 1 mom. lagen om andelslag (1488/2001) samt 34 § 3 mom. lagen om skuldebrev (622/1947) bevilja lån för förvärv av egna och sitt moderföretags aktier och andelar samt ta emot sådana som pant, om de är sådana börs- eller marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989) och om beviljandet av lånet eller emottagandet av panten ingår i kreditinstitutets eller i ett till dess konsolideringsgrupp hörande finansiellt instituts normala affärsverksamhet samt om lånet har beviljats eller panten har tagits emot på de sedvanliga villkor som kreditinstitutet eller det finansiella institutet iakttar i sin verksamhet.


30 §
Tillämpningsområdet för bestämmelserna om bokslut

Ett kreditinstituts bokslut och koncernbokslut skall upprättas och offentliggöras enligt detta kapitel samt enligt finansministeriets med stöd därav givna förordningar och finansinspektionens med stöd därav meddelade föreskrifter. På kreditinstitut tillämpas bokföringslagen till den del något annat inte föreskrivs nedan. På kreditinstitut i aktiebolagsform tillämpas dessutom bokslutsbestämmelserna i lagen om aktiebolag och på andelsbanker bokslutsbestämmelserna i lagen om andelslag, till den del något annat inte föreskrivs nedan. Finansministeriet beslutar till vilken del bokföringsförordningen skall tillämpas på kreditinstitut. På kreditinstitut tillämpas inte 11 kap. 13 § lagen om aktiebolag eller 6 kap. 1 § 2 mom. lagen om andelslag.

Vid upprättande av bokslut för kreditinstitut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom. och 6 §, 4 kap. 1 och 4 § samt 5 kap. 2 och 3 § samt 6 § 1 mom. bokföringslagen, 11 kap. 1, 2, 6, 6 a, 7 och 8 § samt 9 § 7 mom. lagen om aktiebolag och 6 kap. 1 § 1 och 3 mom., 2, 3, 5 och 6 § samt 7 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. lagen om andelslag.

Vid upprättande av koncernbokslut för kreditinstitut tillämpas inte 6 kap. 1 § 3 och 4 mom., 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 7 § 6 mom., 12 § 2 mom. och 18 § 1 mom. bokföringslagen, 11 kap. 10 § 1 mom. och 11 § lagen om aktiebolag samt 6 kap. 8 § 1 och 3 mom. lagen om andelslag. Vid upprättande av koncernbokslut tillämpas 6 kap. 4 § 2 och 3 mom. bokföringslagen i den omfattning som de däri angivna beräkningsprinciperna och lagrummen med stöd av 2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut.


Vad som föreskrivs i 3 kap. 9 och 11 § bokföringslagen, 11 kap. 14 § lagen om aktiebolag och 6 kap. 9 § lagen om andelslag skall inte tillämpas på registrering eller annat offentliggörande av ett kreditinstituts eller en holdingsammanslutnings bokslut.

38 §
Bundet och fritt eget kapital

Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen. Mot 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten stridande ändringar i lånevillkoren är ogiltiga. På återbetalning av kapital, på betalning av ränta och annan gottgörelse i strid med 1 mom. samt på ställande av säkerhet enligt 3 mom. skall, när det gäller kapitallån som har emitterats av ett kreditinstitut i aktiebolagsform, i tillämpliga delar iakttas 12 kap. 5 § lagen om aktiebolag. I fråga om kreditinstitut i andelslagsform skall på motsvarande sätt tillämpas vad om föreskrivs i 8 kap. 8 § lagen om andelslag.


39 §
Koncernbokslut

Finansinspektionen kan på ansökan av ett kreditinstitut bevilja dispens från kravet att upprätta koncernbokslut eller från kravet att sammanställa ett dotterföretag i koncernbokslutet, ifall detta är motiverat enligt 6 kap. 1 § 3 eller 4 mom. eller 3 § bokföringslagen och något annat inte följer av 11 kap. 10 § 2 mom. lagen om aktiebolag eller 6 kap. 7 § 2 mom. lagen om andelslag. Finansinspektionen kan, då detta enligt 6 kap. 3 § bokföringslagen är motiverat, på ansökan av kreditinstitutet bevilja dispens från kravet att sammanställa intresseföretags bokslut. Dotterföretag som avses i denna lags 5 § 4 mom. och intresseföretag som uppfyller motsvarande förutsättningar får emellertid utan finansinspektionens dispens lämnas utanför koncernbokslutet, ifall det enligt 6 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten bokföringslagen finns någon grund för detta. Ett intresseföretag som är ett bostads- eller fastighetsaktiebolag får vidare utan finansinspektionens dispens lämnas utanför koncernbokslutet, ifall det finns någon i 6 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten bokföringslagen angiven grund för detta.


44 §
Finansinspektionens skyldighet att förordna revisor samt särskild granskning och granskare

Finansinspektionen skall för kreditinstitut förordna en revisor enligt 27 § revisionslagen, 10 kap. 1 § 4 mom. lagen om aktiebolag och 7 kap. 5 § lagen om andelslag samt förordna om särskild granskning och granskare enligt 10 kap. 14 § lagen om aktiebolag och 7 kap. 7 § lagen om andelslag. När det gäller förordnande av revisor samt särskild granskning och granskare i de ovan angivna fallen skall i övrigt tillämpas revisionslagen, lagen om aktiebolag och lagen om andelslag. Finansinspektionen skall dessutom förordna en behörig revisor för kreditinstitut som inte har en revisor som uppfyller de i 43 § angivna kraven.

6 a kap.

Insättningsgarantifonden

65 q §
Insättningsgaranti vid överföring av inlåningsstocken

Utan hinder av vad som i 65 j § 1 mom. föreskrivs om maximibelopp som ersätts skall en insättning som enligt det nämnda lagrummet berättigar till ersättning och som har överförts till en annan depositionsbank i samband med fusion, delning eller överlåtelse av affärsverksamheten ersättas till samma belopp som före överföringen, om inte något annat följer av 2 mom.

Vad som föreskrivs i 1 mom. skall i tre månader efter att verkställigheten av en fusion, delning eller överlåtelse av affärsverksamheten har registrerats tillämpas på en insättning som skall betalas på anfordran.

97 b §
Tillämpning av de i lagen om aktiebolag och lagen om andelslag ingående bestämmelserna om penninglån

På kreditinstitut och på finansiella institut som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa tillämpas inte 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag och 8 kap. 7 § lagen om andelslag. I 24 a § ingår bestämmelser om beviljande av penninglån för finansiering av förvärv av egna aktier eller andelar eller aktier eller andelar i moderföretaget.

97 c §
Skadeståndsskyldighet

Ett kreditinstituts stiftare, medlemmarna av dess förvaltningsråd eller styrelse samt verkställande direktören är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat kreditinstitutet. Detsamma gäller skada som genom överträdelse av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, sparbankslagen, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, lagen om hypoteksbanker (1240/1999), lagen om hypoteksföreningar (936/1978), lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) eller denna lag eller en förordning som ett ministerium har givit med stöd av den eller finansinspektionens föreskrifter eller genom överträdelse av kreditinstitutets bolagsordning eller stadgar har åsamkats aktieägare, medlemmar, innehavare av placeringsandelar eller grundfondsbevis eller andra. I revisionslagen föreskrivs om revisorers ersättningsansvar.


I lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, i sparbankslagen samt i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform föreskrivs om väckande av skadeståndstalan för kreditinstitut i aktiebolagsform, för sparbanker och för kreditinstitut i andelslagsform.


98 §
Kreditinstitutsbrott

För kreditinstitutsbrott döms dessutom den som uppsåtligen

1) i sådana fall som avses i 2 kap. 9 §, 4 kap. 9 eller 12 c §, 13 kap. 15 §, 14 kap. 16 § eller 14 a kap. 4 § lagen om aktiebolag, 12 kap. 4, 5, 10 och 12 § lagen om andelslag samt 12 och 26 § sparbankslagen till en registermyndighet eller domstol ger felaktig anmälan eller försäkran eller felaktigt intyg om betalning av ett kreditinstituts aktiekapital, grundfondskapital, placeringsandelskapital eller skuld, eller

2) bryter mot vad som i lagen om aktiebolag, lagen om andelslag eller sparbankslagen föreskrivs om utlåtande av en revisor såsom oberoende sakkunnig.

100 b §
Brott mot bestämmelserna om kreditinstituts likvidation

Den som i egenskap av ett kreditinstituts styrelsemedlem eller likvidator grovt försummar att fullgöra en skyldighet som enligt 13 kap. lagen om aktiebolag, 6 kap. lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 8 kap. sparbankslagen, 19 kap. lagen om andelslag eller 9 kap. lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform åligger i egenskap av ett kreditinstituts styrelsemedlem eller likvidator skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna om kreditinstituts likvidation dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Finansministeriet skall inom ett år från ikraftträdandet för registrering anmäla koncessioner som beviljats före ikraftträdandet.

RP 180/2001
EkUB 20/2001
RSv 203/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.