1358/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls ur registret över företags- och organisationsnummer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 20 § företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Patent- och registerstyrelsen, skatteverket, magistraterna eller arbetskrafts- och näringscentralerna tar ut en avgift med stöd av 16 § företags- och organisationsdatalagen (244/ 2001) är utdrag och ankomstintyg ur registret över företags- och organisationsnummer.

För de prestationer som avses i 1 mom. tas en fast avgift ut på så sätt att för ankomstintyg liksom också för till riktigheten bestyrkta utdata av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer tas 5 euro ut för varje registrerad enhet. Den myndighet som tillhandahåller prestationen tar ut avgiften.

2 §
Prestationer som skall prissättas på företagsekonomiska grunder

Andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka Patent- och registerstyrelsen eller Skattestyrelsen prissätter på företagsekonomiska grunder är överlåtelse av uppgifter om anteckningar i registret över företags- och organisationsnummer elektroniskt eller på något annat sätt än det som avses i 1 §.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till utgången av år 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.