1346/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 3 och 35 §, 37 § 1 och 3 mom., 38 § 3 mom., 39 § 1 mom. 3―5 punkten, 47 § 1 mom., 50 § 2 mom. samt 54 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 35 § sådan den lyder i förordning 1303/1996 och 137/1998, 37 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1132/1995 och 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 137/1998, 38 § 3 mom. och 39 § 1 mom. 3―5 punkten och 47 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 1303/1996 och 50 § 2 mom. samt 54 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 284/2000, och

fogas till 39 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1303/1996 ett nytt 2 mom. samt till förordningen en ny 51 a § som följer:

3 §

Om försvarshögskolan bestäms särskilt genom förordning av statsrådet.

35 §

Vid försvarsmakten finns

1) officerstjänster, till vilka hör tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, general, amiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, yngre officer och visstidstjänster för yngre officer, visstidstjänster för reservofficer samt institutofficerstjänster, till vilka hör grundtjänst för institutofficer och högre tjänst för institutofficer, samt tjänster för innehavare av militär specialtjänst och visstidstjänster för innehavare av militär specialtjänst,

2) specialofficerstjänster, till vilka hör tjänsterna som chefsingenjör vid försvarsmakten, militäröveringenjör, överläkare vid försvarsmakten och militäröverläkare samt tjänster för specialofficer och visstidstjänster för specialofficer,

3) militärprästtjänster, vilka är tjänsten som fältbiskop och militärpastor, samt

4) tjänster som apoteksföreståndare, assistentläkare, assessor, ADB-chef, veterinär, specialläkare, specialforskare, tandläkare, handelssekreterare, fastighetschef, bibliotekarie, chefbibliotekarie, matematiker, museichef, avdelningsföreståndare, avdelningsläkare, avdelningschef, professor, provisor, psykolog, försvarsmaktens överveterinär, sprängämnesinspektör, sjukhuskemist, chef för krigsarkivet, militärjurist, biträdande överläkare vid militärsjukhus, överläkare vid militärsjukhus, byråchef, forskare, forskningschef, äldre lektor, övertranslator och överinspektör.

Vid försvarsmakten kan dessutom finnas andra tjänster samt personal i tjänsteförhållande för viss tid eller personal i arbetsavtalsförhållande.

Militära tjänster är de tjänster som nämns i 1 mom. 1―3punkten.

37 §

Behörighetsvillkor för visstidstjänst för reservofficer är fullgjorda grundstudier för officer och för visstidstjänst för yngre officer lägre högskoleexamen för officer samt för övriga officerstjänster officersexamen eller högre högskoleexamen för officer.


Av kommendören för försvarsmakten och chefen för huvudstaben fordras minst generalmajors eller konteramirals militära grad.

38 §

Huvudstaben beslutar vad som skall anses vara vidareutbildning och ersättande utbildning enligt denna paragraf.

39 §

Behörighetsvillkor för specialofficerstjänster är


3) för militäröveringenjör diplomingenjörsexamen och ingenjörmajors eller ingenjörkommendörkaptens eller motsvarande militärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet i militäringenjörs uppgifter samt för annan specialofficer som förordnas till uppgiften som militäringenjör diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen och reservofficers- eller reservunderofficersutbildning,

4) för militäröverläkare och för specialofficer som förordnas till uppgiften som militärläkare, att personen i fråga är legitimerad läkare, legitimerad allmänläkare eller legitimerad tandläkare med rätt att självständigt utöva yrket samt för militäröverläkare medicinalmajors eller medicinalkommendörkaptens eller motsvarande militärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet i militärläkares eller tandläkares uppgifter vid försvarsmakten och för annan specialofficer som förordnas till uppgiften som militärläkare reservofficers- eller reservunderofficersutbildning,

5) för specialofficer som förordnas till uppgiften som militärtekniker lämplig teknikerexamen eller motsvarande högre teknisk utbildning och reservofficers- eller reservunderofficers utbildning eller inspektörsutbildning vid flygvapnet eller vapenteknikerutbildning vid försvarsmakten, samt


Behörighetsvillkoren för visstidstjänsterna för specialofficer är de samma som behörighetsvillkoren för motsvarande specialofficerstjänster enligt 1 mom.

47 §

Om annat inte följer av andra bestämmelser om krav på facklig kompetens, är behörighetsvillkor för övriga tjänster vid försvarsmakten för tjänsten lämplig utbildning.


50 §

Till andra tjänster inom försvarsmakten än de som avses i 1 mom. utnämns

1) assessor och forskningschef av statsrådet på framställning av försvarsministeriet,

2) avdelningsföreståndare, professor och chefen för krigsarkivet av försvarsministeriet,

3) militäröveringenjör, militäröverläkare, försvarsmaktens överveterinär, specialofficer, innehavare av visstidstjänst för specialofficer, militärpräst och innehavare av högre tjänst för institutofficer av kommendören för försvarsmakten,

4) ADB-chef, apoteksföreståndare, assistentläkare, avdelningschef, avdelningsläkare, bibliotekarie, byggchef, byråchef, chefbibliotekarie, cheftränare, farmaceut, fastighetschef, forskare, handelssekreterare, informationschef, informationssekreterare, ingenjör, inspektör, kamrer, matematiker, meteorolog, militärjurist, museichef, provianteringsinspektör, provisor, psykolog, sjukhuskemist, socialchef, specialforskare, specialläkare, sprängämnesinspektör, tandläkare, translator, träningschef, veterinär, äldre lektor, överinspektör, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus, överskötare och övertranslator av huvudstaben,

5) innehavare av visstidstjänst för reservofficer och innehavare av grundtjänst för institutofficer av huvudstaben, staben för ett försvarsområde, marinstaben, flygstaben eller staben för försvarsmaktens materielverk,

6) övriga tjänstemän, i fråga om personalen vid den egna förvaltningsenheten av huvudstaben, staben för ett försvarsområde, staben för ett militärlän, marinstaben eller flygstaben, rektor för Försvarshögskolan, chefen för Markstridsskolan, staben för försvarsmaktens materielverk, chefen eller direktören för en militär inrättning eller kommendören för ett truppförband.


51 a §

I militära tjänster som alltid besätts för viss tid kan den totala tjänstgöringstiden vara sammanlagt högst 15 år.

54 §

Tjänstemännen förordnas till sina uppgifter av den utnämnande myndigheten, dock så att

1) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som överste, kommodor, överstelöjtnant och kommendör förordnas av kommendören för försvarsmakten,

2) innehavaren av uppgiften som militäringenjör, militärläkare och kapellmästare i specialofficers tjänst eller i visstidstjänst för specialofficer förordnas av huvudstaben,

3) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som major, kommendörkapten, yngre officer, visstidstjänst för yngre officer och institutofficer, innehavaren av en uppgift som motsvarar visstidstjänst för reservofficer och innehavaren av en uppgift som motsvarar militär specialtjänst samt specialofficer i överteknikers eller teknikers uppgift förordnas av någon av de myndigheter som avses i 50 § 2 mom. 6 punkten.

Förutsätter ett sådant förordnande till uppgiften av en tjänsteman som avses i 1 mom. 3 punkten eller i 50 § 2 mom. 6 punkten förflyttning från ett truppförband eller en motsvarande administrativ enhet till en annan inom ett försvarsområde, marinen, flygvapnet eller försvarsmaktens materielverk, skall beslutet om förordnande fattas av kommendören för försvarsområdet, kommendören för marinen, kommendören för flygvapnet eller direktören för försvarsmaktens materielverk. Om förordnandet till uppgiften förutsätter någon annan förflyttning inom försvarsmakten fattas beslutet när det gäller innehavare av officerstjänster av kommendören för försvarsmakten och i fråga om övriga tjänster av huvudstaben.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Yngre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.