1251/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 30 och 31 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) 30 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom. samt 31 § 1 mom., av dessa 30 § 3 mom. och 31 § 1 mom. sådana de lyder i lag 971/1982, som följer:

30 §

Förutom de fonder, som församlingen enligt särskilda stadganden eller bestämmelser eljest har, skall i varje församling finnas en församlingsfond, vars årsinkomster utgöres av:


4) kyrkoskatt som skall betalas, vilken betalas av samtliga personer som under skatteåret är bosatta i kommunerna inom församlingens område och hör till kyrkosamfundet samt av dödsbon efter personer som hört till kyrkosamfundet; de samfund och samfällda förmåner som nämns i lagen om samfunds, sammanslutningars och samfällda förmåners skattskyldighet till ortodoxa församlingar (191/1935) betalar skatt till kyrkosamfundets centralfond enligt vad som särskilt bestäms om detta.

En församling skall för att hålla inkomstskattesatsen stabil ha en skatteutjämningsfond. I enlighet med fondens stadgar kan församlingsfullmäktige besluta om användning av skatteutjämningsfondens medel för nämnda syfte eller om användning av församlingsfondens årsinkomster för förkovran av skatteutjämningsfonden.


31 §

Det belopp som enligt beslut i saken skall hopbringas genom beskattning på det sätt som anges i 30 § 2 mom. 4 punkten skall fördelas mellan de skattskyldiga enligt deras beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen. Församlingsfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen. Inkomstskattesatsen fastställs med 0,05 procentenheters noggrannhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 199/2001
FvUB 20/2001
RSv 160/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.