1232/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 22 och 33 § statsrådets beslut om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 17 december 1998 om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring (1023/1998) 22 § 2 mom. och 33 § 7 punkten som följer:

22 §

Fordringar i utländsk valuta samt skulder och andra åtaganden i utländsk valuta omräknas till finsk valuta enligt bokslutsdagens kurs. Är fordringar eller skulder eller andra åtaganden i utländsk valuta bundna vid en bestämd kurs genom avtal eller på något annat sätt, får de omräknas till finsk valuta enligt denna kurs. Om en fordran eller skuld förfaller till betalning efter en längre tid än ett år efter bokslutsdagen, får de kursskillnader som föranleds av detta tas upp som intäkter eller kostnader senast för den räkenskapsperiod under vilken fordran eller skulden betalas.

33 §

Noterna angående tillämpade bokslutsprinciper skall innehålla


7) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om bokslutsdagens kurs inte har tillämpats.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningen tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Seija Kivinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.