1191/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om de grunder som skall tillämpas då boende väljs till hyresbostäder som understöds av staten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom. lagen den 17 december 1993 om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) samt 11 § 2 mom. och 43 § 5 mom. lagen den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001):

Allmänna föreskrifter
1 §
Tillämpningsområde

Social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov som avses i 4 § 3 mom. lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/ 1993) samt 11 § 2 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) skall bedömas på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Denna förordning tillämpas också när boende väljs till en bostad som omfattas av den användningsbegränsning på 20 år som avses i 10 § 1 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980)

2 §
Syftet med valet av boende

Syftet med valet av boende är att de arava- och räntestödshyresbostäder som understöds av staten skall anvisas för de hushåll som mest behöver en hyresbostad och samtidigt eftersträvas en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och ett i socialt hänseende välbalanserat bostadsområde.

Grunder för valet
3 §
Grunderna för val av boende

Som grund för valet av boende skall anses det i ansökningen nämnda hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Företräde skall ges bostadslösa och andra hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna.

Utan hinder av i 2 mom. kan vid valet av boende i enskilda fall göras undantag från företrädesordningen, om detta med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden, hyresbostadssituationen på orten eller hyreshusets invånarstruktur är särskilt motiverat.

4 §
Bostadsbehov

Vid bedömning av bostadsbehovet skall särskilt beaktas hushållets bostadssituation och hur brådskande behovet av att förbättra denna är samt hushållets storlek och åldersstruktur.

5 §
Förmögenhet

Såsom förmögenhet skall beaktas hushållets sammanlagda förmögenhet, om värdet av förmögenheten inte är ringa eller om förmögenheten inte är nödvändig för att någon medlem av hushållet skall få en skälig utkomst av närings- eller yrkesutövning.

Sökande får inte väljas till boende, om hushållet har förmögenhet, som skall beaktas, i en sådan omfattning att hushållet utan statens stöd förmår anskaffa en bostad som motsvarar dess behov. I övrigt beaktas förmögenheten såsom en faktor som påverkar valet av boende.

6 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs skall beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomsterna). Till inkomster räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § förordningen om bostadsbidrag (949/ 1993).

Från hushållets månadsinkomster avdras

1) 340 euro för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår, under vilket ansökan om val till boende som avses i denna förordning görs,

2) sådant underhållsbidrag för barn som betalas enligt domstols beslut eller vederbörligt skriftligt avtal, och

3) två procent av beloppet av hushållets obetalda statsgaranterade studielån.

Om hushållet består av flera än en inkomsttagare, avdras 670 euro från vars och ens månadsinkomst, med undantag av inkomsten för den som förtjänar mest. Från en persons inkomster avdras det lönetillägg som personen erhåller för skiftarbete upp till 170 euro.

7 §
Maximiinkomsttabell

En förutsättning för att bli vald till boende i en bostad är att månadsinkomsterna för hushållet inte efter avdragen enligt 6 § 2 och 3 mom. överstiger följande lägre och högre maximibelopp enligt den kommun i vilken bostaden finns och den storlek på hushållet som nämns i ansökan.

Lägre maximiinkomst tillämpas enligt följande tabeller när det i ansökningen nämnda hushållet väljs till boende i en aravahyresbostad:

Lägre maximiinkomster i Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vanda och Vichtis

Antal personer
1 2 3 4 5 6
1 850 2 270 2 510 2 780 3 010 3 230

Lägre maximiinkomster i övriga kommuner

Antal personer
1 2 3 4 5 6
1 680 2 070 2 270 2 520 2 740 2 940

Högre inkomstgränser tillämpas enligt följande tabeller när det i ansökningen nämnda hushållet väljs till boende i:

1) en hyresbostad som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån eller i en hyresbostad som omfattas av en användningsbegränsningstid på 20 år enligt bestämmelserna i 10 § 1 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån,

2) en bostad som hyrs på basis av ett arbets- eller tjänsteförhållande och som finns i ett hyreshus där sökandens arbetsgivare är ägare, och

3) en hyresbostad för den begränsningstid på tio år som avses i 3 § 1 mom. lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus.

Högre maximiinkomster i Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vanda och Vichtis

Antal personer
1 2 3 4 5 6
2 190 2 670 2 960 3 280 3 550 3 820

Högre maximiinkomster i övriga kommuner

Antal personer
1 2 3 4 5 6
1 980 2 440 2 670 2 980 3 230 3 460
8 §
Tillämpningen av maximiinkomsttabellerna

Hör till hushållet flera än sex personer höjs maximibeloppen för inkomsterna enligt 7 § 2 och 3 mom. med 170 euro för varje tilläggsperson.

9 §
Utrymmesstandard

Bostaden skall vara av skälig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. Då det bestäms huruvida bostadens storlek är skälig skall även efterfrågan och utbudet på olika slags bostäder på orten beaktas.

Särskilda grunder
10 §
Särskilda grunder för val av boende

En sökande kan väljas till boende i en hyresbostad även om förutsättningarna enligt 5 och 7 § inte föreligger, då det är fråga om

1) stödjande av sådant boende som av sociala eller hälsomässiga orsaker är särskilt nödvändigt,

2) anvisande av bostad för hushåll som bor i aravahyreshus som skall byggas om,

3) ett hushåll som är nödvändigt med tanke på underhåll och skötseln av ett hus med hyresbostäder,

4) bostadsbyte mellan hushåll då bytet sker mellan hyresbostäder,

5) en person som enligt 45, 46, 48 eller 88 § lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) är berättigad att fortsätta hyresförhållandet, eller

6) en hyresbostad som omfattas av den begränsningstid på 10 år som avses i 3 § 1 mom. lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus och uthyrningen sker under dessa tio år; undantaget kan dock gälla högst 15 procent av samtliga bostäder i hyreshuset.

För att ett ändamålsenligt nyttjande av hyresbostäder skall främjas kan en sökande väljas till boende i en hyresbostad även om de i 3 § 2 mom. nämnda förutsättningarna för hushållets bostadsbehov inte är för handen, om en av den sökande bebodd aravahyresbostad därigenom blir ledig.

11 §
Tillfälliga undantag vid val av boende

Kommunen kan bevilja tillstånd till att en hyresbostad tillfälligt, dock för högst två år åt gången, används som bostad för personer som inte motsvarar de förutsättningar som nämns ovan i denna förordning, när det är fråga om vidtagande av åtgärder som från samhällelig synpunkt är ändamålsenliga och nödvändiga eller annars ytterst brådskande. Tillståndet får inte i väsentlig mån försämra möjligheterna för sökande som motsvarar förutsättningarna att få bostad. Tillståndet till undantag kan endast gälla ett litet antal bostäder.

12 §
Brist på sökande som motsvarar förutsättningarna

Då ansökningar inte inlämnats av sådana hushåll som motsvarar förutsättningarna enligt denna förordning, kan till boende väljas också andra sökande. Till boende skall härvid likväl utses en sökande vars förhållanden närmast stämmer överens med de i denna förordning nämnda förutsättningarna.

Ikraftträdelsebestämmelse
13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 21 september 1995 om de grunder som skall tillämpas då ägarbostadsaravalån beviljas, då ägarbostadslån godkänns som räntestödslån samt då boende väljs (1135/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 5 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.