1123/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 30 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 832/1996, samt

fogas temporärt till lagen en ny 29 b § som följer:

29 b §

Utan hinder av vad som bestäms i 29 och 29 a § ersätts arbetsgivaren med 60 procent av de nödvändiga och skäliga kostnaderna för utarbetandet av den årliga verksamhetsplanen för företagshälsovården inberäknat kostnaderna för arbetsplatsbesök som företas av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården och som utgör grund för utarbetandet av verksamhetsplanen. Med arbetsplatsbesök avses besök på arbetsplatsen som hänför sig till planering av företagshälsovården samt utveckling och uppföljning av arbetet, verksamhetsmiljön och den verksamhet som berör arbetsgemenskapen.

30 c §

Ersättning enligt 29 § 1 och 3 mom. samt 29 b § skall sökas hos Folkpensionsanstalten för en arbetsgivares vidkommande inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång samt i fråga om företagare och andra som utför eget arbete från det kostnaderna uppkommit, vid äventyr att förmånen annars går förlorad. Trots försening kan ersättning beviljas helt eller delvis, om förvägrande av ersättningen bör anses oskäligt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2005.

RP 158/2001
ShUB 33/2001
RSv 155/2001

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.