974/2001

Given i Helsingfors den 9 november 2001

Lag om ändring av 3 och 11 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) 3 § 1 mom. och 11 §, av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 110/2000, som följer:

3 §
Rättegångsavgift

För behandling av tviste-, brott-, underställnings- och fullföljdsmål och mål som gäller extraordinärt ändringssökande samt för behandling även av annat rättskipningsmål vid förvaltningsdomstol tas rättegångsavgift ut som följer:

Domstol euro
högsta domstolen
― brottmål 85
― annat mål 170
högsta förvaltningsdomstolen 170
hovrätten
― brottmål 65
― annat mål 135
förvaltningsdomstolen 65
tingsrätten
― brottmål och fullföljdsmål enligt utsökningslagen 60
― tvistemål vars behandling upphör vid
― skriftlig förberedelse 60
― muntlig förberedelse 85
― huvudförhandling i samband med muntlig förberedelse 110
― särskild huvudförhandling 135
marknadsdomstolen 170
arbetsdomstolen 170

11 §
Justering av avgifterna

Storleken på de i 3 § nämnda avgifterna skall justeras genom förordning av statsrådet med tre års mellanrum så att de motsvarar förändringen i penningvärdet. Avgifterna avrundas till närmaste fulla euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001
LaUB 19/2001
RSv 119/2001

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.