930/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 2 § 1 mom. och 4 §, sådana de lyder i lag 1030/1997, som följer:

2 §
Skattetillägg

Om skatt, som betalas på eget initiativ, lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på skatten. Skattetillägget motsvarar en genom förordning av finansministeriet årligen fastställd, med sju procentenheter förhöjd referensränta för dröjsmålsräntan, dock minst 3 euro.


4 §
Förseningsränta

På debiterad och obetald skatt som förfallit till betalning beräknas en förseningsränta, som motsvarar en genom förordning av finansministeriet årligen fastställd, med sju procentenheter förhöjd referensränta för dröjsmålsräntan, dock minst 3 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Det skattetillägg som avses i 2 § räknas för åren före lagens ikraftträdande enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet vid efterbeskattning av andra skatter än sådana som skall betalas på eget initiativ.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.