926/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/1966) 5 § 1 mom., 12 §, 13 § 1 mom. och 16 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lagarna 1168/1990, 1546/1992 och 1161/1998, 12 § i lag 737/1984, 13 § 1 mom. i lag 1538/1995 samt 16 § i lagarna 435/1986 och 339/1993, som följer:

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för fordon som helt eller delvis skall drivas med annan drivkraft eller annat bränsle än motorbensin följande:

1) för personbil och för bil avsedd för två ändamål för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 25,20 euro, och för annan än ovan nämnd paketbil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 4,56 euro,

1 a) för husbil och servicebil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 4,56 euro,

2) för annan last- och specialbil med dubbla axlar än sådan som avses i 3 punkten intill en totalvikt av 14 000 kilogram, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 4,56 euro och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro,

3) för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 8,64 euro, och för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro,

4) för last- eller specialbil med boggikonstruktion som inte avses i 5 punkten samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 6,00 euro och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 10,56 euro,

5) för lastbil med boggikonstruktion vilken har godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 8,04 euro, och för lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil med tre eller flera axlar vilken har godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro.


12 §

Avförs ett motorfordon under skatteåret från motorfordonsregistret, skall av fordonsskatten återbetalas det belopp som överstiger den uträknade skatten intill utgången av den månad under vilken fordonets registreringsskyltar återlämnats till myndigheten. Understiger det skattebelopp som skall återbetalas för skatteåret 17 euro, återbetalas skatten inte.

13 §

Av fordonsskatt som betalts för lastbil återbetalas 50 euro för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår i ett led i en internationell transport och som ägt rum i Finland och för vars del gäller att sträckan mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. Fordonsförvaltningscentralen betalar återbäringen på ansökan.


16 §

För de fordon för vilka egentlig fordonsskatt skall betalas utgör tilläggsskatten det tjugofaldiga beloppet av fordonsskatten. För de fordon för vilka egentlig fordonsskatt inte behöver betalas är tilläggsskatten det tjugofaldiga beloppet av det belopp som med hänsyn till fordonets art har räknats ut enligt de grunder som anges i 5 §, likväl minst 840 euro. Tilläggsskatten för buss och trafiktraktor utgör 10 000 euro. Tilläggsskatten sänks med beloppet av den bränsleavgift som under skatteperioden har debiterats för fordonet med stöd av lagen om bränsleavgift (337/1993), dock högst med ett belopp som motsvarar tilläggsskattens hela belopp.

Dagsavgift för traktor är 5 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.