909/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 7 a § 2 mom., 7 b och 12―14 §, 18 a § 1 mom., 19 § 1 och 3 punkten, 31 § 4 mom., 53 § 2 mom., 54 § 2 mom., 55 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 56 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 a § 2 mom., 7 b och 12―14 §, 18 a § 1 mom. samt 19 § 1 och 3 punkten i lag 1392/1995, 31 § 4 mom. och 56 § 2 mom. i lag 318/1994, 53 § 2 mom., 54 § 2 mom. och 56 § 1 mom. i lag 507/1998 samt 55 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i lag 1110/1994, som följer:

7 a §

Sådana försäkringsersättningar och sådant med försäkringsersättning jämförbart ekonomiskt stöd som avses i 1 mom. är befriade från arvsskatt till den del som den försäkringsersättning och det ekonomiska stöd som varje förmånstagare eller arvinge erhåller på grund av samma dödsfall är högst 35 000 euro. Om förmånstagaren är efterlevande make, betraktas som skattefri del hälften eller dock minst 35 000 euro av det sammanlagda beloppet av de försäkringsersättningar och det ekonomiska stöd som den efterlevande maken erhållit med stöd av förmånstagarförordnande.

7 b §

Arvsskatt skall inte betalas för normalt bohag som varit i arvlåtarens eller dennes familjs bruk till den del bohagets värde är högst 3 400 euro.

12 §

Från skattepliktig arvsandel får

1) arvlåtares make och den som bestämmelserna om makar tillämpas på enligt 11 § 3 mom. avdra 6 800 euro (makeavdrag),

2) sådant barn eller adoptivbarn till arvlåtaren eller sådan bröstarvinge till dem som vid skattskyldighetens inträde inte hade fyllt aderton år avdra 3 400 euro (minderårighetsavdrag).

13 §

Om en arvsandel eller den enligt 12 § beräknade återstoden därav inte uppgår till 3 400 euro, är den befriad från skatt.

14 §

Arvsskatten betalas i I skatteklassen enligt följande skala:

Den beskattningsbara andelens värde euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns euro Skatte-% för den överstigande delen
3 400―17 000 85 10
17 000―50 000 1 445 13
50 000― 5 735 16

i II skatteklassen med beloppen enligt skalan fördubblade, och

i III skatteklassen med beloppen enligt skalan tredubblade.

18 a §

Som gåva anses även försäkringsersättningar som med stöd av förmånstagarförordnande erhållits utan vederlag ur en försäkring. Sådana försäkringsersättningar är dock befriade från gåvoskatt till den del deras sammanlagda belopp under en tid av tre år är högst 8 500 euro.


19 §

Gåvoskatt betalas inte för

1) normalt bohag som är avsett för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk, till den del gåvans värde inte överstiger 3 400 euro,


3) annan gåva vars värde understiger 3 400 euro, dock så att om gåvotagaren inom tre år av samma givare får flera sådana gåvor, skall för dessa betalas skatt när deras sammanlagda värde stiger till minst det nämnda beloppet.

31 §

Värdet av den beskattningsbara arvsandelen eller gåvan fastställs i hela hundra euro, så att överskjutande euro inte beaktas.

53 §

Skatteverket skall avgöra ansökan, om det belopp som begärs bli avlyft uppgår till högst 50 000 euro. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.


54 §

Skatteverket skall avgöra ansökan, om det belopp som begärs bli avlyft uppgår till högst 50 000 euro. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.


55 §

På ansökan som en skattskyldig gjort hos skatteverket före verkställandet av beskattningen lämnas en del av arvs- eller gåvoskatten odebiterad, om


3) den för en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses i 1 punkten, påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten överstiger 850 euro.

För beräknande av den del av skatten som skall lämnas odebiterad avdras från skatt som påförts enligt denna lag den skatt som för arvsandelen eller gåvan borde påföras, om gårdsbruksenhetens jordbruksjord, skog, byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar ävensom till ett annat företag än en gårdsbruksenhet hörande tillgångar skulle värderas enligt de grunder som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde. Den sålunda erhållna skillnaden eller, om den är större än den del av den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- eller gåvoskatten som överstiger 850 euro, det sistnämnda beloppet, debiteras inte.


56 §

Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten är 1 700 euro eller mera och om de förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1 och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos skatteverket.

Skatt för vilken förlängd betalningstid beviljats enligt 1 mom. uppbärs i lika stora årliga poster om minst 850 euro under högst fem år enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av finansministeriet. För den förlängda betalningstiden uppbärs inte ränta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas på sådana fall där skattskyldigheten uppkommer efter lagens ikraftträdande.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.