690/2001

Given i Nådendal den 27 juli 2001

Lag om ändring av 5 och 6 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 746/1992, samt

ändras 5 § 4 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1131/1997, som följer:

5 §

Har verksamhet som avses i denna lag anförtrotts en samkommun, skall samkommunen åläggas att sköta även uppgifter enligt andra lagar om folkhälsoarbetet. Med avvikelse från detta kan en medlemskommun i enlighet med sitt beslut sköta uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet även på något annat sätt, själv eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner.


6 §

Om folkhälsoarbetet handhas av en samkommun, skall denna gemensamt för medlemskommunerna tillsätta ett i 1 mom. angivet organ.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 81/2001
ShUB 19/2001
RSv 86/2001

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.