661/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 33 § 2 mom., 42 § 2 mom., 46 § 2 mom., rubriken för 69 § och 69 § 1 mom. samt 70 §, av dessa lagrum 70 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1269/1997, som följer:

33 §
Avgörande av asylansökan

Minoritetsombudsmannen skall beredas tillfälle att bli hörd vid behandlingen av asylansökningar, om detta inte är uppenbart onödigt.


42 §
Beslut om utvisning

Utlänningen och minoritetsombudsmannen skall alltid ges tillfälle att bli hörda i ett utvisningsärende.

46 §
Förvar

Den som inte har fyllt 18 år får inte tas i förvar utan att socialmyndigheten eller minoritetsombudsmannen hörs.


69 §
Minoritetsombudsmannen och samarbetet mellan myndigheterna

I samband med arbetsministeriet finns en minoritetsombudsman. Om minoritetsombudsmannens uppgifter och hur verksamheten skall ordnas bestäms särskilt.


70 §
Anmälningar till minoritetsombudsmannen

Beslut som nämns i 31, 32, 33, 34 a, 39, 42, 43, 47, 49, 51, 55 och 57 § skall utan dröjsmål delges minoritetsombudsmannen. På begäran av minoritetsombudsmannen skall också beslut som nämns i 21, 26, 63 och 64 § delges ombudsmannen.

Inrikesministeriet meddelar efter att ha hört arbetsministeriet anvisningar om hur minoritetsombudsmannen skall delges besluten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 39/2001
FvUB 8/2001
RSv 78/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.