411/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av 13 § lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 13 § 4 mom., sådant det lyder i lag 653/2000, som följer:

13 §
Sekretessbelagda uppgifter i journal- handlingarna

Om utlämnande av uppgifter som ingår i journalhandlingar för vetenskaplig forskning och statistikföring gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och personuppgiftslagen. Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom i enskilda fall för vetenskaplig forskning bevilja tillstånd till erhållande av uppgifter ur sådana journalhandlingar som inte kan betraktas som myndighetshandlingar enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och som finns hos en i lagen om privat hälso- och sjukvård avsedd enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster eller hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som utövar sitt yrke självständigt. Tillstånd kan beviljas om det är uppenbart att de intressen som sekretessplikten är avsedd att skydda inte kränks om uppgifter lämnas ut. Prövningen av om tillstånd skall beviljas skall utgå från att den vetenskapliga forskningens frihet tryggas. Ett tillstånd kan beviljas för viss tid, och till det skall fogas föreskrifter som behövs för att skydda enskilda intressen. Ett tillstånd kan återkallas, om skäl därtill prövas föreligga.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001
ShUB 6/2001
RSv 35/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.