328/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/1970) 3 § 2 mom. samt

ändras 2 §, 7 § 1 mom. och 15 § som följer:

2 §

Är en kvinna på grund av sinnessjukdom, psykisk efterblivenhet eller rubbad själsverksamhet oförmögen att framställa en giltig begäran om avbrytande av havandeskap, kan åtgärden utföras på ansökan av hennes lagliga företrädare, om vägande skäl talar för åtgärden.

7 §

Innan beslut om avbrytande av havandeskap fattas skall, om det anses föreligga skäl därtill, det väntade barnets far ges tillfälle att framföra sin uppfattning i saken.


15 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Formulären för de blanketter som används i abortärenden fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom vid behov meddelas närmare bestämmelser om behandlingen av abortärenden. Rättsskyddscentralen för hälsovården skall se till att läkare med behörighet att avge utlåtanden och ingreppsläkare iakttar enhetlig praxis vid tolkningen av grunderna för abort.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001.

RP 207/2000
ShUB 4/2001
RSv 24/2001

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.