Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

294/2001

Given i Helsingfors den 28 mars 2001

Miljöministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för miljöministeriet

I enlighet med miljöministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen av den 13 juni 2000 för miljöministeriet (547/2000) 28 § 3 mom.,

ändras 4 och 6 §, 14 § 1 mom., 15 §, 20 § 1, 2 och 9 punkten, 35 §, 36 § 3 mom. och 38 § 1 och 3 mom. samt

fogas till arbetsordningen en ny 25 a § som följer:

4 §
Avdelningarna, enheterna och resultatområdena

Vid miljöministeriet finns följande avdelningar och enheter:

1) markanvändingsavdelningen,

2) bostads- och byggnadsavdelningen,

3) miljövårdsavdelningen

4) förvaltningsenheten

5) internationella enheten och

6) kommunikationsenheten.

Avdelningarna och enheterna fungerar som resultatområden och de svarar för förverkligandet av miljöministeriets verksamhetsidé och verksamhetens resultat. Vid bostads- och byggnadsavdelningen finns resultatområdena för boende och byggande, vilka för sin del svarar för förverkligandet av ministeriets verksamhetsidé och verksamhetens resultat.

6 §
Bostads- och byggnadsavdelningen

Resultatområdet för boende vid bostads- och byggnadsavdelningen svarar särskilt för frågor som gäller det nationella utvecklandet av bostadsverksamheten, stödande av produktion, reparation och underhåll av bostäder, annat stödande av boendet, boendekostnader, bostadsfinansieringen, hyresförhållanden samt utvecklings- och planeringsverksamhet som gäller bostadsfrågor.

Resultatområdet för byggande vid bostads- och byggnadsavdelningen svarar särskilt för frågor som gäller det nationella utvecklandet av byggnadsverksamheten, byggkvaliteten och ekonomin, bestämmelser som gäller byggandet, tekniskt godkännande av byggnadsprodukter, byggnadstillsyn, bibehållande av byggnadsbeståndet, ekologiskt byggande, reparationsbyggande, fastighetsförvaltning samt utvecklings- och planeringsverksamhet som gäller byggnadsfrågor.

14 §
Uppgifter för chefen för en avdelning eller enhet

Chefen för avdelningen eller enheten leder, om inte något annat föreskrivs nedan, avdelningens eller enhetens verksamhet, svarar för att de ställda resultatmålen nås samt sörjer för utvecklingen av dess verksamhet. Dessutom sörjer han, om inte något annat föreskrivs nedan, för utvecklingen av avdelningens eller enhetens personal och för att det finns tillräckliga förutsättningar för att utföra de uppgifter som ankommer avdelningen eller enheten och att uppgifterna sköts med gott resultat. Chefen följer och uppskattar utvecklingen inom avdelningens eller enhetens verksamhetsområde samt ger förslag till reformer.

15 §
Uppgifter för vissa tjänstemän vid bostads- och byggnadsavdelningen

Överdirektören som är chef för bostads- och byggnadsavdelningen samordnar avdelningens verksamhet. Dessutom leder han beredningen av bostads- och byggnadsavdelningens utvecklingslinjer för framtiden samt beredningen av ärenden som gäller arkitektur och bostadsplanering och sörjer för andra vittsyftande uppgifter som ministern eller kanslichefen ger.

Bostads- och byggnadsavdelningens överdirektör leder det internationella samarbetet i frågor som gäller bostadsverksamheten, svarar för konjunkturpolitiken och uppföljningen av penningmarknadens utveckling i anknytning till bostads- och byggnadsverksamheten, deltar i planerings- och utvecklingsuppgifter som gäller medelsanskaffning för bostadsfinansiering och sörjer för andra vittsyftande uppgifter som ministern eller kanslichefen ger.

Som chefer för resultatområdet för boende respektive resultatområdet för byggande vid bostads- och byggnadsavdelningen fungerar utvecklingsdirektörerna vilka är tjänstemän som ministern förordnat för uppgiften för högst fem år. Utvecklingsdirektörerna leder verksamheten vid resultatområdena för boende respektive byggande och svarar för att de resultatmål som ställts för dem nås samt sörjer för utvecklandet av resultatområdets verksamhet. Därtill svarar utvecklingsdirektörerna för utvecklingen av resultatområdets personal och för att det finns tillräckliga förutsättningar för att utföra de uppgifter som resultatområdet har och att uppgifterna sköts med gott resultat.

20 §
Chefens för avdelningen eller enheten beslutanderätt

Chefen för avdelningen eller enheten avgör ärenden som gäller:

1) att ge utlåtanden om ärenden som ankommer avdelningen eller enhetens verksamhetsområde, om inte kanslichefen eller den administrativa överdirektören skall fatta beslut i ärendet eller om inte annat följer av 23 § 1 punkten vad gäller miljövårdsavdelningen eller 25 a § 1 punkten vad gäller bostads- och byggnadsavdelningen,

2) att ge anvisningar som gäller avdelningens eller enhetens verksamhetsområde, om de inte är vittsyftande eller principiellt viktiga eller den administrativa överdirektören skall fatta beslut i ärendet eller om inte annat följer av 25 a § 1 punkten vad gäller bostads- och byggnadsavdelningen,

3) semesterordningen och semestrarna för avdelningens eller enhetens personal, om inte annat följer av 23 § 2 punkten vad gäller miljövårdsavdelningen,

4) tillstånd för enhetens eller avdelningens tjänstemän att inneha bisyssla eller anmälan om bisyssla om inte annat följer av 23 § 2 punkten vad gäller miljövårdsavdelningen

5) att utfärda intyg över att avdelningens eller enhetens tjänsteman har sagt upp sig och att tjänsteförhållandet upphört, om inte annat följer av 23 § 2 punkten vad gäller miljövårdsavdelningen

6) att utfärda förordnande om tjänsteresor utomlands enligt den fastställda tjänstereseplanen åt avdelningens eller enhetens tjänstemän eller om tjänsteresor som hänför sig till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde till tjänstemän utanför ministeriet,

7) att övervaka kommittéer och kommissioner som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde om inte annat följer av 23 § 2 punkten vad gäller miljövårdsavdelningen,

8) att bekräfta planen för användning av de anslag som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde

9) användningen av anslag som anvisats i dispositionsplanen till utgiftsposter om mera än 200 000 mk och användningen av anslag som inte omfattas av dispositionsplanen inom avdelningens eller enhetens verksamhetsområde om inte annat följer av 25 a § 1 punkten vad gäller bostads- och byggnadsavdelningen samt

10) beviljande av statsunderstöd som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde om inte annat följer av 23 § 2 punkten och 27 § 4 mom.

25 a §
Utvecklingsdirektörernas vid bostads- och byggnadsavdelningens beslutanderätt

Utvecklingsdirektörerna, vilka fungerar som chefer för resultatområdena för boende respektive byggande vid bostads- och byggnadsavdelningen, avgör ärenden som gäller:

1) att ge utlåtanden om ärenden som hör till enheten eller utvecklingsdirektören för resultatområdets verksamhetsområde, om inte chefen för resultatgruppen skall fatta beslut i ärendet,

2) att ge anvisningar som gäller resultatområdets verksamhetsområde samt

3) användningen av anslag som anvisats i dispositionsplanen till utgiftsposter om mera än 200 000 mk och användningen av anslag som inte omfattas av dispositionsplanen inom resultatområdets verksamhetsområde.

35 §
Arbetsgrupperna

Om tillsättande av en arbetsgrupp och om dess sammansättning beslutar avdelningens eller enhetens chef inom sitt verksamhetsområde eller utvecklingsdirektören då det gäller resultatområdena för boende eller byggande. Om arbetsgruppens beredningsuppgift är vittsyftande beslutar ministern eller kanslichefen om arbetsgruppen. Till medlemmar och experter i en arbetsgrupp kan även kallas personer utanför ministeriet.

36 §
Tjänstemännens uppgifter i beredningen av ärenden

Tjänstemannen har oberoende av arbetsfördelningen en skyldighet att utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen, chefen för avdelningen eller enheten eller utvecklingsdirektören för resultatområdet för boende eller byggande förordnar honom. Innan uppgiften ges skall ärendet i mån av möjlighet diskuteras med den ifrågavarande tjänstemannen och hans förman.

38 §
Föredragning

Innan ärendet föredras för ministern eller kanslichefen för avgörande eller föredragningslistan i ärendet delas ut skall föredraganden tillställa chefen för avdelningen eller enheten eller utvecklingsdirektören för resultatområdet för boende eller byggande dokumenten och resolutionsförslaget eller, om så har avtalats, redogöra för ärendet för dem. Om ärendet föredras för ministern och ärendet har principiell betydelse skall även kanslichefen informeras på mots varande sätt. Om de inte omfattar förslaget skall de i dokumentet anteckna sin ståndpunkt i ärendet.

Om kanslichefen, den administrativa överdirektören eller chefen för avdelningen eller resultatområdet för boende eller byggande föredrar ett ärende, som en honom underordnad tjänsteman bereder, skall om detta på förhand förhandlas med tjänstemannen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 mars 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Kanslichef
Sirkka Hautojärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.