290/2001

Given i Helsingfors den 29 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av företagsinteckningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i företagsinteckningsförordningen den 30 september 1985 (778/1985) 1 § 2 mom., 3 § 2 mom. och 17 § som följer:

1 §

Annan än i 1 mom. nämnd ansökan skall göras skriftligen. Av ansökan skall framgå

1) namn och adress i fråga om sökanden och dennes ombud,

2) sökandens yrkande samt

3) firma enligt handelsregistret och företags- och organisationsnummer i fråga om den näringsidkare vars egendom ansökan avser.


3 §

I fråga om näringsidkaren antecknas firman enligt handelsregistret och företags- och organisationsnumret.


17 §

Företagsinteckningsregistret förs i nummerordning enligt näringsidkarens företags- och organisationsnummer. I fråga om de registreringar som gjorts innan företags- och organisationsdatalagen (244/2001) trädde i kraft kan registret föras i nummerordning enligt det handelsregisternummer som näringsidkaren hade när lagen trädde i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Helsingfors den 29 mars 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.