179/2001

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) rubriken till 9 §, 11 § 1 mom., 12 § 3 mom. samt 13 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 639/1993 och 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag 606/1997 och

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 9 § nya 2 och 3 mom. samt till 53 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med en Schengenstat avses i denna lag de stater som anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, nedan Schengenkonventionen, samt till samarbetsavtalet mellan parterna i Schengenavtalet och Schengenkonventionen och Island och Norge.


9 §
Rätt att röra sig fritt, vistas och genomresa

En utlänning får resa genom Finland till en annan Schengenstat förutsatt att han har ett av denna stat beviljat uppehållstillstånd eller återkomstvisum eller båda och att han inte har meddelats inreseförbud i Finland. Samma gäller innehavare av ett visum beviljat för mer än tre månader av en annan Schengenstat, såvida han uppfyller övriga villkor för inresa.

En utlänning med en enhetlig visering eller ett uppehållstillstånd, som beviljats av en Schengenstat, får komma till Finland och vistas här medan tillståndet är giltigt, dock högst tre månader efter inresan, såvida han uppfyller övriga villkor för inresa.

11 §
Visum

Med visering avses ett tillstånd eller beslut som ges en utlänning för turism eller någon därmed jämförbar kortvarig vistelse, och som berättigar utlänningen att resa in i Finland, såvida han uppfyller övriga villkor för inresa. Med återkomstvisering avses dock tillstånd för ny inresa under giltighetstiden för det engångsvisum som han beviljats.


12 §
Olika slags visum

Flergångsvisum beviljas för flera vistelser, vilka varje gång får vara högst tre månader, dock så att den totala längden av på varandra följande vistelser per halvår inte får överstiga tre månader.


13 §
Visering

Visum beviljas utomlands av en diplomatisk beskickning eller ett konsulat i en Schengenstat, eller vid behov av en avtalsslutande parts myndighet som utsetts i enlighet med artikel 17 i Schengenkonventionen.

Utrikesministeriet lämnar anvisningar om viseringsförfarandet till de finska beskickningarna sedan inrikesministeriet har hörts.


53 §
Skyldighet att styrka sin identitet och lämna upplysningar om sin vistelse

En utlänning, som inte är medborgare i Europeiska unionen eller i en stat som anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall anmäla sig hos myndigheterna inom tre dygn efter inresan, om inte vederbörande ministerium bestämmer annat. Närmare bestämmelser om anmälan meddelas av vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 20/1998
UtUB 7/1998
RSv 62/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.