Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

59/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/1974) mellanrubriken före 38 § samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lagarna 252/1994 och 1169/1998, ett nytt 3 mom., till 8 §, sådan den lyder i lagarna 1007/1982 och 951/1993 samt i nämnda lag 252/1994, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., till lagen en ny 37 a § och en ny mellanrubrik före 39 § som följer:

1 §

Arbetsdomstolen handlägger och avgör även i 9 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) avsedda besvär som gäller kollektivavtals allmänt bindande verkan.

8 §

I ärenden som avses i 1 § 3 mom. är arbetsdomstolen beslutför med presidenten eller arbetsdomstolsrådet som ordförande och två ledamöter som avses i 2 § 2 mom. samt en ledamot från arbetsgivarsidan och en från arbetstagarsidan.


37 a §

Vid behandling av besvärsärenden som avses i 1 § 3 mom. iakttas bestämmelserna om besvärsskrift, handläggning och utredning av besvärsärenden och rättegångskostnader i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Särskilda bestämmelser
39 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000
ApUB 13/2000
RSv 215/2000

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.