1207/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet (646/2000) förordningens rubrik, 6 § 1 mom., 11 § 4 mom., 14 § 4 mom., 17 § 1 mom., 20 § 4 mom., 31 §, 34 § 1 och 4 mom., i bilaga 1 del D tredje stycket och del J första, andra, tredje och sjunde stycket och i bilaga 2 del A och B, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § och en ny 34 a §, till bilaga 1 del D ett nytt åttonde stycke och till del E ett nytt tredje stycke samt till förordningen en ny bilaga 3 som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk

1 a §
Byte av bas- och tilläggsåtgärd

Om en jordbrukare vill byta en basåtgärd för växtodlings- eller husdjurslägenheter som han har valt och detta är möjligt enligt 15 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket eller om jordbrukaren till följd av de föreskrivna kraven måste avstå från en basåtgärd för husdjurslägenheter som han har valt, skall kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fatta beslut om byte av basåtgärden jämte besvärsanvisning. I beslutet skall konstateras orsaken till bytet av basåtgärd och vilkendera basåtgärden jordbrukaren skall vidta under den återstående förbindelsetiden.

Om jordbrukaren vill byta en tilläggsåtgärd som han har valt och detta är möjligt enligt 16 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket eller om jordbrukaren till följd av de föreskrivna kraven måste avstå från en tilläggsåtgärd som han har valt, skall kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fatta beslut om byte av tilläggsåtgärden jämte besvärsanvisning. I beslutet skall konstateras orsaken till bytet av tilläggsåtgärd och den nya tilläggsåtgärd som skall vidtas eller om någon tilläggsåtgärd skall vidtas under den återstående förbindelsetiden.

6 §
Utbildning för jordbrukare

En jordbrukare som har ingått en förbindelse skall under förbindelsetiden delta två gånger i sådan utbildning för jordbrukare som varar minst en dag och som gäller de åtgärder som miljöstödet förutsätter samt behovet av och syftet med dessa åtgärder. Utbildningen kan genomgås personligen av antingen den jordbrukare som har ingått förbindelsen eller jordbrukarens make. Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs av ett dödsbo eller av en sammanslutning, skall den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som här avses. Den första utbildningsdagen skall genomgås före utgången av det andra förbindelseåret, dvs. före den 31 maj året i fråga, och den andra utbildningsdagen före utgången av det tredje förbindelseåret, dvs. före den 31 maj året i fråga.


11 §
Växtskydd

En jordbrukare som har ingått en förbindelse som gäller miljöstöd skall för de växter som odlas på lägenheten anskaffa de växtslagsspecifika anvisningar för balanserat växtskydd som ges ut av Växtskyddsföreningen rf. Med odlade växter avses här de växter som har odlats under det första förbindelseåret på den lägenhet som tillhör den jordbrukare som har ingått förbindelsen. Anvisningar har gjorts upp för följande växter: 1) korn, 2) vårvete, 3) höstvete, 4) havre, 5) råg, 6) rybs och raps, 7) sockerbeta, 8) vallväxter, 9) potatis, 10) huvudkål, blomkål, broccoli och kinakål, 11) morot, selleri, palsternacka, dill och persilja, 12) rödbeta, 13) ärt, bond- och buskböna, 14) kålrot och rova, 15) lök och purjolök, 16) frilandssallat, 17) frilandsgurka, squash och pumpa, 18) jordgubbar, 19) hallon, 20) äppel, 21) vinbär och krusbär. Med avseende på de växter som inte behandlas i någon av dessa anvisningar skall handboken Balanserat växtskydd för övriga växter anskaffas. En lägenhet som bedriver ekologisk produktion skall i stället för de ovan nämnda anvisningarna anskaffa handboken Växtskyddsguide för ekoåkern, vars finska förlaga utgör publikation nummer 84 i serien Tieto Tuottamaan. Anvisningarna eller handboken skall anskaffas till lägenheten före utgången av det första kalenderåret under det första förbindelseåret. Om en växt odlas på lägenheten på en areal som är mindre än fem ar eller om trädgårdsväxter odlas bara för husbehov på lägenheten, förutsätts inte att anvisningar eller handböcker anskaffas för växterna i fråga.


14 §
Basåtgärden för husdjurslägenheter

På hösten får inte mer än 30 ton fast gödsel spridas per hektar. Motsvarande gräns är 20 ton per hektar för flytgödsel av nöt, 15 ton per hektar för flytgödsel av svin eller 10 ton per hektar för höns- och pälsdjursspillning.


17 §
Mångfaldsobjekt på gå

Jordbrukaren skall delta i en två dagar lång utbildning av rådgivningsnatur där frågor som hänför sig till bevarandet och skötseln av naturens mångfald gås igenom ur gårdsbruksenhetsperspektiv. Utbildningen kan genomgås personligen av antingen den jordbrukare som har ingått förbindelsen eller jordbrukarens make. Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs av ett dödsbo eller av en sammanslutning, skall den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som här avses. Utbildningens minimilängd är 12 timmar. Som här avsedd utbildning kan godkännas endast sådana utbildningsdagar som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning har godkänt i förväg på det sätt som bestäms i 34 §. Vid utbildningen skall anläggningen och skötseln av landskaps- och mångfaldsåkrar samt betesmarker för vilt behandlas, liksom också en ändamålsenlig skötsel av mångfaldsobjekt såsom kantzoner, skogsdungar, solitärträd, alléer, källor, bäckar och våtmarker.


20 §
Främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande

Jordbrukaren skall delta i en endagskurs som gäller animalieproduktionsdjurens välbefinnande utöver de utbildningsdagar som ingår i basåtgärderna. Utbildningen kan genomgås personligen av antingen den jordbrukare som har ingått förbindelsen eller jordbrukarens make. Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs av ett dödsbo eller av en sammanslutning, skall den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som här avses. Den första utbildningsdagen skall genomgås före utgången av det första förbindelseåret, dvs. före den 31 maj året i fråga. Ett skriftligt intyg över utbildningen skall finnas. Som här avsedd utbildning kan godkännas endast sådana utbildningsdagar som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning har godkänt i förväg på det sätt som bestäms i 34 §.

31 §
Normal god jordbrukarsed

I fråga om normal god jordbrukarsed skall det som bestäms i del J i bilaga 1 iakttas.

34 §
Godkännande av utbildningar som hänför sig till miljöstödsvillkor

Utbildning för jordbrukare kan arrangeras av enskilda, företag, föreningar, sammanslutningar, läroanstalter, rådgivningsorganisationer eller motsvarande. Utbildningen för jordbrukare godkänns av den landsbygdsavdelning inom vars område utbildningen arrangeras. I enskilda fall kan utbildningen godkännas också av den landsbygdsavdelning inom vars verksamhetsområde de jordbrukare som utbildningen är riktad till finns. Beslut om godkännande av utbildningen för jordbrukare fattas av en enda landsbygdsavdelning. Om kursen emellertid i ett sådant fall arrangeras inom en annan arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde, skall den som har godkänt kursen sända beslutet om godkännande av kursen till arbetskrafts- och näringscentralen i fråga för kännedom. Landsbygdsavdelningen skall sända beslutet om godkännande av utbildningen till sökanden jämte besvärsanvisning. I beslutet skall konstateras att utbildningsarrangören inte får ansöka om något annat stöd för täckande av kostnader som direkt föranleds av utbildningen. Den som arrangerar utbildning för jordbrukare skall till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning minst 30 arbetsdagar före utbildningsdagen lämna in programmet för dagen jämte tidsschema och uppgift om utbildarna. Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelningen skall underrättas om utbildarnas utbildning och förtrogenhet med miljöstödssystemet. För utbildningsdagen skall namnges en huvudansvarig utbildare som skall vara förtrogen med systemet för jordbrukets miljöstöd. De andra utbildarna kan vara sakkunniga inom ett visst ämnesområde. Alla utbildare skall ha utbildning på minst institutnivå eller yrkeshögskolenivå inom naturbruk eller miljöbranschen eller någon annan utbildning som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning godkänner som tillräcklig med hänsyn till det ämne som skall behandlas. Sådan utbildning för jordbrukare som hör till tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten kan emellertid arrangeras bara av någon som har deltagit i sådan utbildarutbildning som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt. Sprutförarutbildning kan ges både av utbildare som bemyndigats av kontrollcentralen för växtproduktion och av sådana personer som har bemyndigats av arbetskrafts- och näringscentralen utan att ha bemyndigats av kontrollcentralen för växtproduktion, om de i övrigt motsvarar de förutsättningar för utbildare som föreskrivs i detta moment.


Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning skall inom sitt område årligen övervaka kvaliteten på de utbildningsdagar som avses i denna paragraf samt iakttagandet av det i förväg godkända utbildningsprogrammet. Landsbygdsavdelningen skall senast den 15 juni årligen avge en redogörelse till jord- och skogsbruksministeriets enhet för stödpolitik över de övervakningar av utbildningsdagar som den har utfört. Om det vid övervakningen konstateras att det av landsbygdsavdelningen i förväg godkända programmet inte har iakttagits inom utbildningen eller att utbildningen till sitt innehåll inte har motsvarat de mål och villkor som fastställts för den, kan landsbygdsavdelningen ålägga den som ansvarar för utbildningsarrangemangen eller någon av utbildarna en minst tre månader lång karens. Under karenstiden kan utbildningar som denna utbildare arrangerat inte godkännas som sådan utbildning för jordbrukare som föreskrivs i denna paragraf, och utbildaren godkänns inte som utbildare vid sådan utbildning för jordbrukare som avses ovan.


34 a §
Utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk

För utbildning i anslutning till miljöstödet för jordbruk enligt 4 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan under åren 2000–2006 beviljas stöd inom ramen för anslagen i statsbudgeten på det sätt som bestäms i bilaga 3.


Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tarja Taipale

Bilaga 1

Del D

Preciserad gödsling

Det är tillåtet att årligen ge sockerbetor högst den kvävegiva per hektar som anges i följande tabell:

― om blasten inte plöjs ner 140 kg, på torvjordar i södra och mellersta Finland dock högst 130 kg/ha
― om blasten plöjs ner 120 kg
― om halmen från spannmål som utgjort förfrukt plöjs ner 150 kg, på torvjordar i södra och mellersta Finland dock högst 130 kg/ha

En jordbrukare som har ingått en förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och som inte har valt tilläggsåtgärden preciserad gödsling kan anmäla att han iakttar den preciserade gödslingsnivån utan stöd på alla sina basskiften eller på de basskiften som han senare uppger särskilt på den årliga blanketten för ansökan om stöd och som han inte har uppgett när han ingått förbindelsen. Denna anmälan skall göras på blanketten för ansökan om stöd för året i fråga. Den preciserade gödslingsnivån skall härvid tillämpas på de basskiften som uppges på blanketten för ansökan om stöd från början av vegetationsperioden i fråga under hela den återstående förbindelseperioden.

Del E

Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning

Som areal som har ett växttäcke godkänns inte ett vallskifte eller ett skifte med flerårig grönträda där växtligheten har dödats på kemisk väg eller ett sådant skifte med spannmål eller oljeväxter där växtligheten har bränts.

Del J

Normal god jordbrukarsed

Stöd för bas- och tilläggsåtgärden betalas inte om skörd inte bärgas på lämpligt sätt. Stöd kan emellertid betalas för sådana växter som under det första odlingsåret inte ger skörd, exempelvis rörflen, kummin, jordgubbar, bärbuskar, fruktträd eller andra fleråriga trädgårdsväxter på friland. För sådana fleråriga växter som inte gror eller inte bildar något ovanjordiskt växtbestånd under såningsåret kan stöd första gången betalas det år då ett växtbestånd har uppkommit på markytan.

Det krav på bärgning av skörd som ingår i normal god jordbrukarsed uppfylls inte om vall slås och lämnas på marken, utan skörden skall bärgas eller området användas som betesmark. Kompostering av vall betraktas inte heller som tillräcklig odling, ifall det inte är fråga om gröngödsling som motsvarar förutsättningarna i 32 § 3 mom. För en åkerareal som omfattas av ett specialstödsavtal om utvecklande och vård av landskapet eller om främjande av naturens mångfald kan emellertid stöd för bas- och tilläggsåtgärder betalas, även om skörd inte bärgas. Skörd som inte bärgats på grund av skördeskada eller av någon motsvarande orsak utgör inget hinder för betalningen av stöd för bas- och tilläggsåtgärder, om de andra åtgärder som hänför sig till normal god jordbrukarsed har vidtagits på lämpligt sätt. En skriftlig anmälan om skördeskadan eller motsvarande skall dock göras omedelbart efter att skadan uppträtt till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun som stödansökan har lämnats in till. I anmälan skall orsaken till skördeskadan eller motsvarande specificeras.

I fråga om skiften som lidit av utvintringsskador kan stöd för bas- och tilläggsåtgärder betalas, om det på huvuddelen av skiftesarealen finns ett sådant växtbestånd som avkastar en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om normal god jordbrukarsed inte har iakttagits eller om det på huvuddelen av skiftet på grund av utvintringsskador inte är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, kan stöd för bas- och tilläggsåtgärder inte betalas för skiftet, om det inte besås eller om växtbestånd annars inte anläggs på nytt på våren.


De ovan angivna planttätheterna tillämpas emellertid inte på växtbestånd som har anlagts före det första förbindelseåret och som motsvarar kännetecknen för yrkesmässig odling.

Bilaga 2

Bilaga 3

UTBILDNINGSSTÖD I ANSLUTNING TILL MILJÖSTÖD FÖR JORDBRUK

Beslut om utbildningen för jordbrukare och den regionala materialproduktionen fattas av arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning, nedan landsbygdsavdelningen, inom ramen för den anslagskvot som jord- och skogsbruksministeriet har bestämt. Beslut om stöd för material som är avsett att vara riksomfattande och stöd för utbildarutbildning fattas av jord- och skogsbruksministeriet.

Utbildning för jordbrukare och regional materialproduktion

Stöd kan beviljas för sådan utbildning för jordbrukare och trädgårdsföretagare som har genomförts efter den 1 januari 2000 och som gäller presentation av miljöstödssystemet, ibruktagande av odlingsmetoder som är goda för miljön, spridning av växtskyddsmedel, gödselmedel och stallgödsel samt användning av utrustning som hänför sig till detta, anläggning och skötsel av skyddszoner, våtmarker och sedimenteringsbassänger, ekologiska produktionsmetoder, landskapsvård, främjande av naturens mångfald och skötsel av vårdbiotoper. Stöd kan beviljas för arrangerande och genomförande av ovan nämnd utbildning samt för produktion av rådgivnings-, utbildnings- och broschyrmaterial som anknyter till miljöstödsåtgärderna. Landsbygdsavdelningarna kan bevilja stöd bara för produktion av sådant material som är avsett för regionalt bruk.

Utbildningsstöd får inte beviljas för sådan utbildning för jordbrukare som utgör villkor för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet eller för avtal om specialstöd. Stöd får inte heller beviljas läroanstalter som ger utbildning på andra stadiet eller högre nivå för anordnande av undervisning som ingår i deras grunduppgift.

Ansökningsförfarande

Stöd skall sökas innan utbildningen arrangeras eller materialet produceras. Ansökan skall göras skriftligen till den myndighet som fattar beslut om stödet. Följande uppgifter skall ingå i ansökan:

1) projektets syfte och innehåll samt en stomme för utbildningsprogrammet eller ett utkast till materialinnehållet samt en redogörelse för hur respons som gäller utbildningen kommer att samlas in bland deltagarna,

2) en tidtabell för projektet och projektets målgrupp,

3) en detaljerad uppskattning av kostnaderna enligt kostnadsslag,

4) en utredning om ifall sökanden är mervärdesskattskyldig i fråga om den verksamhet som anknyter till den ovan nämnda ansökan och huruvida sökanden vill ha stöd för mervärdesskattens del,

5) en uppskattning av de inkomster som uppkommer i samband med projektet, samt

6) i fråga om utbildning dennas längd, de sakkunniga som kommer att anlitas och det målsatta deltagarantalet.

Som kostnader för vilka stöd beviljas kan godkännas kostnaderna för arrangerande av utbildningen inklusive annons- och postkostnader samt skäliga planeringskostnader, nödvändiga kostnader för undervisningsmaterial, föreläsningsarvoden samt reseersättningar och nödvändiga inkvarteringskostnader i fråga om de sakkunniga som anlitas som utbildare, hyreskostnader för kurslokalen samt skäliga måltidskostnader för deltagarna. Deltagarnas rese- och inkvarteringskostnader samt föreläsningsarvoden och rese- och inkvarteringskostnader i fråga om myndigheter som anlitas som utbildare ersätts inte av de medel som beviljas för utbildningsprojektet.

För materialproduktionens del kan som kostnader för vilka stöd beviljas godkännas kostnader som hänför sig till framställningen, tryckningen och distributionen av sådant rådgivnings-, utbildnings- och broschyrmaterial som anknyter till miljöstödsåtgärderna.

Beslut om beviljande av stöd

Landsbygdsavdelningen fattar beslut om beviljande av stöd. Beslutet och besvärsanvisning sänds till stödtagaren innan utbildningen påbörjas. I beslutet skall anges budgetmomentet för miljöstödet för jordbruk (30.12.45) samt vilket års anslag det är fråga om.

Faktureringspraxis

När utbildningen har genomförts eller det understödda materialet har färdigställts skall en faktura sändas till den som har beviljat stöd, och denna beslutar om betalningen av stödet. Stödet kan betalas i flera rater i den takt projektet framskrider, om den som har beviljat stödet anser att detta är ändamålåsenligt med avseende på projektets omfattning. De kostnader som faktureras skall ha betalts innan fakturan sänds, och kopior av verifikaten skall fogas till fakturan.

För utbildningens vidkommande skall till fakturan fogas en utredning av vilken framgår antalet deltagare, kursprogrammet, föreläsarnas namn och adresser samt en redogörelse för de övriga omständigheter som har föranlett kostnader. För materialproduktionens vidkommande skall motsvarande uppgifter ingå i redogörelsen.

I fakturan skall också redogöras för deltagaravgifterna för kursen, eventuella försäljningsinkomster för materialproduktionens del samt övriga inkomster.

Till fakturan skall dessutom fogas kopior av de eventuella kostnader som har betalats till utomstående och som arrangerandet av utbildningen eller materialproduktionen har förorsakat.

Uppskattade kostnader, exempelvis arbetstidsåtgången, skall dokumenteras och en utredning över dem skall fogas till fakturan.

Ifall det är fråga om stöd för framställning av material, skall det färdiga materialet i samband med fakturan tillställas den myndighet som har beviljat stödet.

Stödtagaren skall ha en separat bokföring över projektet och i denna anteckna också de eventuella inkomster som uppkommer inom projektet.

Om mervärdesskatt ingår i det anslag som beviljas, skall stödtagaren försäkra att de utgifter som faktureras inte inkluderar mervärdeskatteandelar som återkrävs hos staten.

Betalningen av det stöd som beviljats skall göras via det allmänna systemet för administration av stöd, dvs. YTJ-systemet.

Landsbygdsavdelningen skall föra statistik över de kurser för jordbrukare och den materialproduktion som stöd har beviljats för. Statistiken skall lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets enhet för stödpolitik senast vid en tidpunkt som meddelas särskilt, och av den skall framgå

1) namnet på kursen eller det producerade materialet,

2) vem som arrangerat kursen eller framställt materialet,

3) de kostnader som uppkommit och det stöd som beviljats, övervakningarna och resultaten av dem,

4) antalet jordbrukare som deltagit i utbildningen eller mängden material som producerats, samt

5) föreläsarna vid kursen, deras utbildning och föreläsningstema eller innehållet i det producerade materialet.

Riksomfattande materialproduktion

För den riksomfattande materialproduktionens vidkommande iakttas i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser som för den regionala materialproduktionens vidkommande.

Utbildarutbildning

Utbildarutbildningen är avsedd för personer som ger jordbrukarna utbildning beträffande de mål och åtgärder som hänför sig till systemet med jordbrukets miljöstöd. Utbildarutbildning kan arrangeras bl.a. för personer som ger sprutförarutbildning, personer som testar växtskyddssprutor, rådgivare, personer som ger utbildning i tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten och personer som utarbetar planer i anknytning till specialstödet i samband med miljöstödet för jordbruk. Utbildarutbildning kan arrangeras också i specialfrågor som gäller jordbrukets miljövård och de olika formerna av specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.