1046/2000

Given i Helsingfors den 7 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet

upphävs i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 14 och 15 §, sådana de lyder delvis ändrade i förordning 1367/1993,

ändras 2 § 4 mom. och 11―13 §, av dessa lagrum 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 741/1994 och

fogas till 54 §, sådan den lyder i förordning 284/2000, ett nytt 5 mom. som följer:

2 §

För arméns materielförvaltning finns försvarsmaktens materielverk samt för verkställigheten i praktiken av den fredsbevarande verksamheten försvarsmaktens internationella centrum.

11 §

I egenskap av försvarsmaktens militära ledande stab och centralförvaltningsmyndighet handlägger och avgör huvudstaben de ärenden som hör till försvarsmakten och som inte skall handläggas och avgöras av någon annan myndighet inom försvarsmakten samt leder och övervakar utförandet av de uppgifter som ankommer på försvarsmakten, om inte något annat följer av behörigheten för kommendören för försvarsmakten.

12 §

Vid huvudstaben finns

1) en personalstab, vars främsta uppgift är att sköta ärenden som gäller ledningen av personalresurserna samt personalförvaltningen och värnplikten,

2) en operationsstab, vars främsta uppgift är att sköta ärenden som gäller det militära försvarets beredskap samt övervakningen av rikets territorium och den territoriella integriteten,

3) en underhållsstab, vars främsta uppgift är att sköta ärenden som gäller försvarsmaktens underhåll samt materiel- och fastighetsförvaltningen, samt

4) en arméstab, vars främsta uppgift är att sköta ärenden som gäller utvecklandet och utrustandet av armén.

Vid huvudstaben kan utöver det som anges i 1 mom. finnas avdelningar och andra verksamhetsenheter som inte hör till staberna.

Om uppgifterna för staberna vid huvudstaben och om indelningen av staberna i avdelningar och andra verksamhetsenheter liksom även om de avdelningar och andra verksamhetsenheter som är direkt underställda chefen för huvudstaben föreskrivs mera detaljerat i huvudstabens arbetsordning.

13 §

Personalstaben leds av försvarsmaktens personalchef, operationsstaben av försvarsmaktens operationschef, underhållsstaben av försvarsmaktens underhållschef och arméstaben av arméchefen.

54 §

Om förordnande till uppgiften av kommendören för den fredsbevarande styrkan och den som tjänstgör i den fredsbevarande organisationen med generals militära grad eller tjänstgöringsgrad bestäms i lagen om fredsbevarande verksamhet (514/1984). Den som tjänstgör med överstes eller kommodors militära grad eller tjänstgöringsgrad förordnas till uppgiften av försvarsministeriet samt övriga i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet avsedda personer av huvudstaben. Den övriga fredsbevarande personalen förordnas till uppgiften av chefen för försvarsmaktens internationella centrum.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2000.

Helsingfors den 7 december 2000

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.