892/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om ändring av 23 och 30 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 23 § 3 mom. och 30 § 3 mom. 2 a-punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 23 § 3 mom. i lag 1210/1996 och 30 § 3 mom. 2 a-punkten i lag 1324/1990, som följer:

23 §

En försäkrad som avses i 21 § 3 mom. har rätt till faderskapspenning som betalas för sammanlagt 18 vardagar antingen under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden. Faderskapspenningen betalas för högst fyra separata sammanhängande perioder. Till en fader som fullgör värnplikt i aktiv tjänst eller fullgör vapenfri tjänst eller som i egenskap av reservist eller lantvärnsman är i försvarsmaktens tjänst eller till en fader som fullgör civiltjänst betalas faderskapspenning på motsvarande sätt för den tid under vilken han har semester eller faderskapsledighet. Faderskapspenningen är härvid lika stor som den minimidagpenning som avses i 22 § 1 mom.


30 §

Förmåner enligt denna lag skall sökas som följer:


2 a) faderskapspenning inom två månader från det att rätten till faderskapspenning upphört,Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

Lagen tillämpas på fäder vilkas första faderskapspenningsperiod, som föranleds av ett sådant barn som berättigar till faderskapspenningen, börjar medan lagen är i kraft.

RP 131/2000
ShUB 22/2000
RSv 111/2000

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.