856/2000

Given i Helsingfors den 17 oktober 2000

Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) 6 och 35 §,

sådana de lyder delvis ändrade i lag 53/1998, samt

fogas till 23 §, sådan den lyder i lag 893/1987, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 35 b § och till 36 a §, sådan den lyder i nämnda lag 53/1998, nya 2 och 3 mom. som följer:

6 §

Den allmänna förvaltningen av kyrkosamfundet handhas av biskoparna och kyrkostyrelsen.

Avlöningarna till biskoparna samt till kyrkostyrelsens tjänstemän samt ersättning för av tjänsteresor föranledda resekostnader jämte dagtraktamenten betalas av statens medel.

På biskopar och de tjänstemän vid kyrkostyrelsen som avses i 2 mom. samt de resepräster och resekantorer som avses i 23 § tillämpas statstjänstemannalagen (750/1994) och med stöd av den utfärdade bestämmelser, om inte något annat följer av denna lag.

På kyrkostyrelsen tillämpas i fråga om anställningsförhållandena för sådana tjänstemän vid kyrkostyrelsen som avses i 2 mom. samt resepräster och resekantorer vad som i statstjänstemannalagen bestäms om myndighet, om inte något annat följer av denna lag.

23 §

På utnämning av resepräster och resekantorer tillämpas det som 3 kap. statstjänstemannalagen föreskriver. Närmare bestämmelser om utnämning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 §

Ärkebiskopen är kyrkosamfundets överhuvud och överherde som i samråd med biskopskonferensen och kyrkomötet leder ärkebiskopsdömet i enlighet med Bibeln, traditionen, dogmer, kanon och den ortodoxa kyrkans övriga kyrkliga regler samt i enlighet med gällande bestämmelser om kyrkosamfundet.

En biskop utnämns på livstid. Om biskopen anhåller om avsked från tjänsten eller på grund av sjukdom eller hög ålder blir bestående oförmögen att sköta sina tjänsteåligganden, utfärdar kyrkostyrelsen ett avskedsbrev åt biskopen.

Dras en biskopstjänst in på grund av omreglering av stiften eller av annan orsak, upphör den utnämnda biskopens tjänsteförhållande och kyrkostyrelsen utfärdar ett avskedsbrev åt biskopen. Biskopen bibehåller härvid sin biskopliga värdighet.

Om en biskops rätt till pension gäller vad som bestäms om rätt till pension för den som står i tjänsteförhållande till staten.

35 b §

En biskop väljs genom val vid ordinarie eller extra kyrkomöte.

Genom förordning av statsrådet bestäms om val av biskop, stadfästelse av val enligt kanonisk lag och den kanoniska installationen av en biskop.

Kyrkostyrelsen utfärdar till den som valts till biskop ett utnämningsbrev med hänvisning till valet vid kyrkomötet och till stadfästelsen av valet enligt kanonisk lag.

36 a §

På utnämning av tjänstemännen vid kyrkostyrelsen tillämpas det som 3 kap. statstjänstemannalagen föreskriver. Närmare bestämmelser om utnämning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Lagfarne assessorn, sekreteraren och museiföreståndaren vid kyrkostyrelsen skall höra till kyrkosamfundet.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 89/2000
FvUB 15/2000
RSv 107/2000

Helsingfors den 17 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.