736/2000

Givet i Åbo den 13 november 1999

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras 6 kap. 8 a § 3 och 4 mom. kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993), sådana de lyder i beslut 114/1996, och

fogas till 6 kap. 8 a §, sådan den lyder i nämnda beslut 114/1996 och delvis ändrat i beslut 1304/1997, ett nytt 3 mom. varvid de ändrade 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Gemensamma bestämmelser för tjänster
8 a §

Kyrkostyrelsen fattar de beslut om godkännande av examina som avses i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan de nordiska länderna om nordisk arbetsmarknad för personer som genomgått en behörighetsgivande högre utbildning omfattande minst tre års studier (651/1998).

Kyrkostyrelsen skall fatta de beslut som nämns i 1―3 mom. inom fyra månader efter att ansökan har tillställts kyrkostyrelsen.

I anslutning till kyrkostyrelsen verkar en delegation som vid behov ger kyrkostyrelsen utlåtanden för behandlingen av de ärenden som avses i 1―3 mom. Delegationen utför dessutom, i enlighet med vad kyrkostyrelsen bestämmer, andra uppgifter med anknytning till erkännande av examina. Om sammansättningen av delegationen bestäms i en instruktion som antas av kyrkostyrelsen.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2000.

Åbo den 13 november 1999

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.