652/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 12 §, 30 § 1 mom., 32 § och 33 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 10 b § som följer:

10 b §

Om en verksamhetsenhet inom samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt för hälsovårdscentralerna i sjukvårdsdistriktet tillhandahåller sådan laboratorie- och röntgenservice, medicinsk rehabilitering eller sådana andra motsvarande specialtjänster som avses i 10 § 3 mom., eller tillhandahåller motsvarande tjänster för andra verksamhetsenheter i samkommunen för sjukvårdsdistriktet eller för i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) avsedda verksamhetsenheter inom samkommunen för ett specialomsorgsdistrikt, kan den föra in de uppgifter som uppkommer vid denna verksamhet i sitt eget register med motsvarande uppgifter samt använda uppgifterna för att ordna och tillhandahålla vård för sina patienter.

Den verksamhetsenhet som beställer tjänster har rätt att utan hinder av de bestämmelser som gäller tystnadsplikt lämna de uppgifter som behövs för tillhandahållandet av tjänsterna till den verksamhetsenhet som tillhandahåller dem. Den verksamhetsenhet som tillhandahåller tjänsterna har på motsvarande sätt, utan hinder av de bestämmelser som gäller tystnadsplikt, rätt att till den som beställer tjänsterna lämna de uppgifter som uppkommit vid tillhandahållandet av tjänsterna.

Om en verksamhetsenhet inom samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt enligt avtal tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster eller tjänster som gäller behandling av uppgifter inom hälso- och sjukvården för en annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvårdens räkning, kan den inte föra in de uppgifter som uppkommit vid tillhandahållandet av tjänsterna i sitt eget register eller använda uppgifterna i sin egen verksamhet utan samtycke av patienterna i fråga.

12 §

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt skall för ordnandet av specialiserad sjukvård ha sjukhus samt enligt behov separata verksamhetsenheter för sjukvård och andra verksamhetsenheter. Samkommunen fattar beslut om inrättande och indragning av sjukhus och andra verksamhetsenheter. En samkommun kan besluta att en verksamhetsenhet omfattar flera än ett sjukhus eller en separat verksamhetsenhet eller delar av sådana, förutsatt att de tillsammans bildar en helhet som bär ansvaret för vården på det sätt som avses i 32 §.

30 §

En samkommuns sjukhus och andra verksamhetsenheter skall i första hand användas för att bereda invånarna i samkommunens medlemskommuner sjukvård, om inte något annat följer av arrangemang som avses i 11 § eller av avtal som ingåtts med stöd av 13 eller 14 §.


32 §

Sjukvården på sjukhus och i andra verksamhetsenheter eller någon annanstans på dessas ansvar leds och övervakas av en behörig överläkare eller av någon annan i instruktionen bestämd läkare vid samkommunen för sjukvårdsdistriktet.

33 §

En patient skall inom gränserna för vad ett ändamålsenligt ordnande av verksamhetsenhetens verksamhet tillåter om möjligt beredas tillfälle att bland läkarna vid verksam- hetsenheten välja den läkare som skall behandla honom eller henne. Även vid fortsatt vård av patienten skall han eller hon alltid då det med tanke på ett ändamålsenligt beredande av vård är möjligt hänvisas till samma läkare.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 181/1999
ShUB 15/2000
RSv 83/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.