648/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 33 a, 34 och 34 a §, 57 § 2 mom., 62 § och 66 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 33 a § och 57 § 2 mom. i lag 537/1999, 34 § i lag 1269/1997 och i nämnda lag 537/1999, 34 a § i nämnda lag 1269/1997 samt 62 § i lag 154/1995 och i nämnda lag 537/1999, samt

fogas till lagen nya 32 a, 33 b, 33 c, 34 b och 34 c § samt till 61 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 639/1993, nya 3 och 4 mom. som följer:

32 a §
Asylutredning

Polisen eller gränsbevakningsväsendet utreder identitet, resrutt och inresa för en utlänning som ansöker om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd.

Utlänningsverket eller polisen verkställer ett förhör för att utreda de grunder som sökanden anger för att han eller hon i sitt hemland eller det land där han eller hon är stadigvarande bosatt är utsatt för förföljelse eller andra rättskränkningar.

Vid förhöret skall asylsökanden särskilt tillfrågas om hur han eller hon förhåller sig till att eventuellt avlägsnas ur landet och sändas till ett tryggt asyl- eller ursprungsland samt till ett inreseförbud. Dessutom skall det utredas om sökanden har andra grunder för att stanna i landet.

33 a §
Tryggt asylland

Som ett tryggt asylland för asylsökanden kan betraktas en sådan stat som utan geografiska förbehåll har tillträtt och iakttar konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (FördrS 77/1968), den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (FördrS 8/1976) samt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 60/1989).

33 b §
Tryggt ursprungsland

Som ett tryggt ursprungsland för asylsökanden kan betraktas en stat där han eller hon inte löper risk för förföljelse eller allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Vid bedömningen av ett tryggt ursprungsland beaktas särskilt om

1) staten har ett stabilt och demokratiskt samhällssystem,

2) staten har ett oavhängigt rättsväsende och om nivån på rättskipningen motsvarar de krav som skall ställas på en rättvis rättegång, och om

3) staten har tillträtt de viktigaste internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och om det i staten har förekommit allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

33 c §
Avgörande av asylansökan av en utlänning som kommer från ett tryggt asyl- eller ursprungsland

Utlänningsverket kan avslå en asylansökan och en ansökan om uppehållstillstånd samt samtidigt besluta om avvisning, om utlänningen har kommit från

1) ett tryggt asylland enligt 33 a § där han eller hon kunde ha fått sådant skydd som avses i 30 eller 31 § och dit han eller hon tryggt kan sändas tillbaka, eller från

2) ett tryggt ursprungsland enligt 33 b § där han eller hon inte hotas av att bli utsatt för sådan behandling som avses i 30 eller 31 § och dit han eller hon tryggt kan sändas tillbaka.

Förutsättningarna för beviljande av asyl och uppehållstillstånd bedöms individuellt för varje asylsökande med beaktande av de utredningar som sökanden företett om sina förhållanden i staten i fråga samt uppgifter om förhållandena i staten. Myndigheten skall särskilt fråga sökanden om grunderna för att sökanden anser att staten i fråga inte är trygg för honom eller henne.

Utlänningsverket skall besluta om ansökan senast inom sju dagar efter det att förhörsprotokollet har färdigställts och registrerats vid utlänningsverket.

Utlänningsverket skall ge en utlänning som skall sändas tillbaka till ett tryggt asylland ett dokument av vilket framgår att hans eller hennes asylansökan inte har prövats i sak i Finland. Dokumentet ges inte om asylansökan avgörs med stöd av 34 b §.

34 §
Uppenbart ogrundad asylansökan

En asylansökan kan anses vara uppenbart ogrundad, om

1) den inte motiveras med allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller andra grunder som har anknytning till förbudet mot tillbakasändning eller till fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning,

2) sökanden har för avsikt att missbruka asylförfarandet, eller om

3) asylsökanden har kommit från ett tryggt asyl- eller ursprungsland dit han eller hon tryggt kan sändas tillbaka och utlänningsverket inte av vägande skäl har kunnat avgöra asylansökan inom den tid som föreskrivs i 33 c §.

34 a §
Avgörande av uppenbart ogrundad asylansökan

När utlänningsverket med stöd av 34 § avslår en asylansökan som uppenbart ogrundad och en därtill ansluten ansökan om uppehållstillstånd, beslutar utlänningsverket samtidigt om avvisning.

34 b §
Avgörande av asylansökan vid tillämpning av Dublinkonventionen eller nordiska passkontrollöverenskommelsen

Utlänningsverket kan avslå en asylansökan och en ansökan om uppehållstillstånd samt samtidigt besluta om avvisning, om utlänningen

1) kan sändas till en annan stat som enligt Dublinkonventionen är skyldig att pröva hans eller hennes asylansökan, eller

2) kan sändas tillbaka till ett annat nordiskt land med stöd av överenskommelsen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna.

En utlänning som sänds tillbaka till en stat som tillämpar Dublinkonventionen får av polisen en passersedel i enlighet med konventionen.

34 c §
Avgörande av ny asylansökan eller ny ansökan om uppehållstillstånd

Utlänningsverket kan avslå en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd samt samtidigt besluta om avvisning, om en utlänning som fortfarande vistas i Finland lämnar in en ny ansökan efter det att han eller hon av utlänningsverket eller förvaltningsdomstolen har meddelats ett negativt beslut på sin tidigare ansökan och den nya ansökan inte innehåller några sådana nya grunder för att stanna i landet som påverkar avgörandet av ärendet. En ny ansökan kan likaså avslås, om en utlänning som lämnat Finland återvänder inom en kort tid och den nya ansökan inte innehåller några sådana grunder för att stanna i landet som påverkar avgörandet av ärendet. En ny ansökan uppskjuter inte heller verkställigheten av ett tidigare avvisningsbeslut.

Det förhör som avses i 32 a § verkställs inte, om det av asylansökan inte framgår några nya grunder som påverkar ärendet.

57 §
Överklagande av utlänningsverkets beslut

En utlänning som är missnöjd med utlänningsverkets beslut om asyl eller om uppehållstillstånd som beviljas på grund av behov av skydd eller med utlänningsverkets därtill anslutna beslut om avvisning eller med ett beslut om när flyktingskap upphör, får på den grunden att beslutet strider mot lag anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt förvaltningsprocesslagen.


61 §
Besvärsförfarandet

I asylärenden får besvärsskriften också ges in till Helsingfors förvaltningsdomstol. Utlänningsverket skall då, efter att av Helsingfors förvaltningsdomstol ha fått underrättelse om besvären ställa de handlingar som ligger till grund för beslutet till förvaltningsdomstolens förfogande omedelbart sedan besvären inkommit.

Förvaltningsdomstolen kan avgöra en ansökan om förbud mot verkställighet av ett beslut som utlänningsverket fattat med stöd av 33 c eller 34 a―34 c §, utan att utlåtande enligt 1 mom. inhämtats av utlänningsverket. I dessa ärenden kan förvaltningsdomstolen avgöra en ansökan om förbud mot verkställighet och besvären i en sammansättning med en domare. Förvaltningsdomstolen skall avgöra de ärenden som avses i detta moment i brådskande ordning.

62 §
Möjligheterna att verkställa vissa beslut

Ett beslut om avvisning som fattats med stöd av 37 § får verkställas utan hinder av att ändring i beslutet har sökts. Utlänningsverkets beslut om avvisning av en asylsökande får dock inte verkställas förrän ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut, om inte något annat bestäms i denna paragraf.

Utlänningsverkets beslut om avvisning som har fattats med stöd av 34 b eller 34 c § kan verkställas omedelbart efter det att sökanden har delgetts beslutet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Utlänningsverkets beslut om avvisning, som har fattats med stöd av 33 c eller 34 a §, kan verkställas tidigast åtta dagar efter det att sökanden har delgetts beslutet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Innan verkställigheten inleds skall det säkerställas att minst fem vardagar har ingått i tidsfristen. Utlänningsverkets beslut om utvisning får inte verkställas förrän ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Ansökan om besvärstillstånd i fråga om förvaltningsdomstolens beslut om avvisning av en asylsökande uppskjuter inte verkställigheten av beslutet, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Utlänningsverkets beslut om avvisning och utvisning får dock verkställas innan det har vunnit laga kraft, om utlänningen i närvaro av två ojäviga vittnen meddelar att han eller hon samtycker till att beslutet verkställs och undertecknar en anteckning därom i beslutet.

66 §
Delgivning

När ett beslut enligt denna lag skall delges en utlänning, iakttas i tillämpliga delar lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966). Vid delgivning av beslutet i ett asylärende skall sökanden samtidigt underrättas om hur han eller hon har möjlighet att få juridisk hjälp för att anföra besvär.Denna lag träder i kraft den 10 juli 2000.

Lagen tillämpas på asylansökningar som har inlämnats efter ikraftträdandet.

Lagen tillämpas också på de före lagens ikraftträdande inlämnade asylansökingar i fråga om vilka förhörsprotokollet inte har färdigställts och registrerats vid utlänningsverket vid ikraftträdandet på det sätt som avses i 33 c § 3 mom.

Ärenden som är anhängiga vid en domstol när lagen träder i kraft avgörs och verkställs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 15/2000
FvUB 13/2000
RSv 96/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.