389/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 2 § lagen om revision av statshushållningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1947 om revision av statshushållningen (967/1947) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 856/1981, som följer:

2 §

Revisionsverket handhar granskningen och övervakningen av statens myndigheters, inrättningars och affärsföretags ekonomiska skötsel. Dessutom skall verket även i övrigt granska och övervaka användningen av statens medel och skötseln av statens egendom samt räkenskapsföringen beträffande dessa, om inte denna övervaknings- och gransk- ningsplikt begränsas genom förordning. Granskningen och övervakningen omfattar dock inte riksdagens ekonomi och förvaltningen av fonder som denna ansvarar för och inte heller Finlands Banks och Folkpensionsanstaltens verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.