284/2000

Given i Helsingfors den 9 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från försvarsministeriet,

upphävs i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 54 a § och 60 § 2 mom.,

av dessa lagrum 54 a § sådan den lyder i förordning 1224/1995,

ändras 7 och 50 §, 52 § 1 och 2 mom., 53 § 1 mom. samt 54 och 63 §,

av dessa lagrum 50 § sådan den lyder i förordning 1303/1996, 1047/1997 och 137/1998, 52 § 1 mom. och 53 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1032/1994, 52 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1003/1995, 54 § sådan den lyder i nämnda förordningar 1303/1996 och 137/1998 samt 63 § sådan den lyder i nämnda förordning 1303/1996, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

7 §

I 8 a och 8 b § lagen om försvarsmakten bestäms om de uppgifter kommendören för försvarsmakten har vid föredragningen av militära kommandomål för republikens president.

Kommendören för försvarsmakten gör framställningar till försvarsministeriet om sådana tjänsteutnämningar och förordnanden inom försvarsmakten som avgörs av republikens president i statsrådet utifrån statsrådets förslag till avgörande.

7 a §

För att samverkan mellan republikens president, försvarsministern och kommendören för försvarsmakten i praktiken skall nås i militära kommandomål skall kommendören för försvarsmakten regelbundet informera presidenten och försvarsministern om betydande militära kommandomål som är under beredning och som hör till de militära förmännens behörighet.

50 §

Om utnämningen av kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare och fältbiskop samt officerare bestäms i lagen om försvarsmakten.

Till andra tjänster inom försvarsmakten än de som avses i 1 mom. utnämns

1) assessor och forskningschef av statsrådet på framställning av försvarsministeriet,

2) avdelningsföreståndare, professor och chefen för krigsarkivet av försvarsministeriet,

3) militäröveringenjör, militäröverläkare, försvarsmaktens överveterinär, specialofficer, militärpräst och innehavare av högre tjänst för institutofficer av kommendören för försvarsmakten,

4) apoteksföreståndare, assistentläkare, ADB-chef, veterinär, specialforskare, farmaceut, tandläkare, ingenjör, kamrer, translator, fastighetschef, bibliotekarie, chefbibliotekarie, matematiker, meteorolog, provianteringsinspektör, museichef, avdelningschef, avdelningssekreterare, provisor, psykolog, cheftränare, byggchef, sprängämnesinspektör, sjukhuskemist, socialchef, militärjurist, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus samt specialläkare och avdelningsläkare, inspektör, informationschef, informationssekreterare, byråchef, forskare, träningschef, äldre lektor, överskötare, övertranslator och överinspektör av huvudstaben,

5) innehavare av grundtjänst för institutofficer av huvudstaben, staben för ett försvarsområde, marinstaben, flygstaben eller staben för försvarsmaktens materielverk,

6) övriga tjänstemän, i fråga om personalen vid den egna förvaltningsenheten av huvudstaben, staben för ett försvarsområde, staben för ett militärlän, marinstaben eller flygstaben, rektor för Försvarshögskolan, chefen för Försvarsinstitutet, staben för försvarsmaktens materielverk, chefen eller direktören för en militär inrättning eller kommendören för ett truppförband.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av någon av de myndigheter som nämns i 2 mom. 6 punkten eller av en tjänsteman som i arbetsordningen för förvaltningsenheten förordnats till uppgiften.

52 §

Om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt någon annan lag än statstjänstemannalagen (750/1994) eller tjänstekollektivavtal samt om annan tjänstledighet för högst ett år beslutar den myndighet som avses i 50 § 2 mom. 6 punkten eller, vid förhinder för denne, närmast högre myndighet.

Om annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beslutar den utnämnande myndigheten. Om tjänstledighet för dem som innehar tjänster som näms i 50 § 1 mom. beslutar dock statsrådet.


53 §

Beslut om utnämning till tjänsteförhållande om högst ett år fattas av den myndighet som avses i 50 § 2 mom. 6 punkten.


54 §

Tjänstemännen förordnas till sina uppgifter av den utnämnande myndigheten, dock så att

1) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som överste, kommodor, överstelöjtnant och kommendör förordnas av kommendören för försvarsmakten,

2) innehavaren av uppgiften som militäringenjör, militärläkare och kapellmästare i specialofficers tjänst förordnas av huvudstaben,

3) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som major, kommendörkapten, yngre officer, institutofficer samt specialofficer i överteknikers eller teknikers uppgift och innehavare av militär specialtjänst förordnas av någon av de myndigheter som avses i 50 § 2 mom. 6 punkten.

Förutsätter ett sådant förordnande till upp-giften av en tjänsteman som avses i 1 mom. 3 punkten eller i 50 § 2 mom. 6 punkten förflyttning från ett truppförband eller en motsvarande administrativ enhet till en annan inom ett försvarsområde, marinen, flygvapnet eller försvarsmaktens materielverk, skall beslutet om förordnande fattas av kommendören för försvarsområdet, kommendören för marinen, kommendören för flygvapnet eller direktören för försvarsmaktens materielverk. Om förordnandet till uppgiften förutsätter någon annan förflyttning inom försvarsmakten fattas beslutet om förordnande i fråga om officerare av kommendören för försvarsmakten och i fråga om övriga tjänstemän av huvudstaben.

När det är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en tjänsteman tillfälligt förordnas till någon annan uppgift än vad den sammansättning som avses i 4 och 34 § förutsätter.

63 §

Om meddelande av varning enligt 24 § statstjänstemannalagen beslutar den utnämnande myndigheten enligt 54 §, likväl kommendören för försvarsmakten i fråga om sina underlydande tjänstemän enligt 50 § 1 mom.

Intyg om tjänsteförhållandets upphörande enligt 34 § statstjänstemannaförordningen (971/1994) ges av den utnämnande myndigheten. Intyget ges likväl av försvarsministeriet när tjänsteinnehavaren utnämns antingen av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande eller av statsrådet, och av huvudstaben när tjänsteinnehavaren utnämns av republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten.


Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2000.

Helsingfors den 9 mars 2000

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.