259/2000

Given i Helsingfors den 1 mars 2000

Statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 25 februari 2000 om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar (189/2000):

1 §
Publicering av förordningar och föreskrifter på datanät

Ministerieförordningar och föreskrifter utfärdade av andra statliga centralförvaltningsmyndigheter skall tillställas justitieministeriet, som håller förordningarna och föreskrifterna gratis tillgängliga för allmänheten på ett datanät. Om ett ministerium eller en myndighet har beslutat att i en föreskriftssamling publicera anvisningar av allmän betydelse eller något annat beslut eller tillkännagivande, skall anvisningarna, beslutet eller tillkännagivandet härvid tillställas justitieministeriet för publicering på datanätet.

En statlig centralförvaltningsmyndighet kan dessutom hålla sina föreskrifter och anvisningar tillgängliga på ett datanät på något annat sätt än det som avses i 1 mom.

2 §
Registrering av statliga regional- och lokalförvaltningsmyndigheters föreskrifter

Föreskrifter som utfärdats av statens regional- och lokalförvaltningsmyndigheter skall registreras på det sätt myndigheten bestämmer, om det inte är onödigt att registrera dem till följd av att föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten på ett datanät. Föreskrifterna registreras dock inte i det allmänna register som justitieministeriet för.

3 §
Uppgifter som skall registreras

I de statliga regional- och lokalförvaltningsmyndigheternas register införs:

1) de bestämmelser på vilka myndighetens behörighet att utfärda föreskrifter grundar sig,

2) en rubrik som uttrycker föreskrifternas sakinnehåll,

3) föreskrifternas nummer i föreskriftssamlingen eller någon annan uppgift med vilken föreskrifterna kan identifieras,

4) den myndighet som har utfärdat föreskrifterna,

5) dagen då föreskrifterna utfärdades,

6) tidpunkten då föreskrifterna träder i kraft,

7) föreskrifternas giltighetstid, samt

8) den enhet där föreskrifterna finns tillgängliga som upptagningar samt enhetens adress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter.

Registeruppgifterna om föreskrifter som har upphävts eller annars upphört att gälla skall utplånas.

4 §
Hänvisningar till Europeiska gemenskapernas rättsakter

I föreskrifter som avser genomförande av Europeiska gemenskapernas direktiv skall göras en anteckning som hänvisar till direktivet i fråga.

När förordningar eller beslut utfärdade av Europeiska gemenskaperna förutsätter närmare bestämmelser om verkställigheten, kan i föreskrifter som innehåller sådana bestämmelser göras en hänvisning till rättsakten i fråga.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2000.

6 §
Övergångsbestämmelse

De i 2 b § förordningen om Finlands författningssamling (696/1980) avsedda ministeriebeslut som publicerats i en föreskriftssamling och som är gällande när denna förordning träder i kraft samt av andra statliga centralförvaltningsmyndigheter utfärdade föreskrifter vilka är gällande när denna förordning träder i kraft registreras i justitiemi- nisteriets allmänna register tills de nämnda förordningarna och föreskrifterna genom respektive ministeriums eller myndighets försorg har publicerats på ett datanät på det sätt som bestäms i 1 § 1 mom.

Detsamma gäller anvisningar av allmän betydelse som ett ministerium eller någon annan statlig centralförvaltningsmyndighet har utfärdat och som är gällande när denna förordning träder i kraft.

I registret skall antecknas de uppgifter som nämns i 3 §.

Helsingfors den 1 mars 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Matti Niemivuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.