201/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) rubriken för 18 kap. 3 § samt 18 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten, 4 och 5 §,

av dessa lagrum 18 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten samt 4 och 5 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 936/1996, samt

fogas till 18 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 936/1996, ett nytt 4 mom. och till 18 kap. en ny 4 a § som följer:

18 kap.

Biskopsämbetet

3 §
Tidpunkten för val, rösträtt och kandidatuppställning

Rösträtt i valet har


5) de lekmannaelektorer som utsetts av lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet i stiftets alla församlingar bland de medlemmar som enligt 7 kap. 3 § är valbara till församlingens förtroendeuppdrag så att antalet elektorer, i 3 och 4 punkten nämnda elektorer medräknade, blir detsamma som det antal präster och lektorer som nämns i 1 och 2 punkten; från varje församling utses en elektor och övriga elektorer bestäms i förhållande till församlingens folkmängd enligt den fördelning som domkapitlet bestämmer.


Rätt att ställa upp en kandidat vid biskopsval har en valmansförening som har bildats av minst tio i valet röstberättigade personer.

4 §
Valförrättning och utfärdande av fullmakt

Om endast en kandidat har ställts upp, blir denne utsedd till biskop utan val.

Om flera kandidater än en har ställts upp, fastställer domkapitlet tidpunkten för valet.

Val av biskop sker med slutna sedlar. Var och en skall ge sin röst åt en präst som är uppställd som kandidat. Den kandidat som vid valet har fått mer än hälften av de avgivna rösterna blir vald till biskop.

Har ingen fått den majoritet av rösterna som föreskrivs i 3 mom., skall nytt val förrättas på en dag som domkapitlet bestämmer. Kandidater vid det nya valet är de två präster som vid det första valet har fått flest röster. Den präst som vid det andra valet har fått flest röster blir vald till biskop.

Domkapitlet utfärdar fullmakt till biskopsämbetet för den som har blivit vald.

4 a §
Dödsfall och förhinder

Om den som är uppställd som kandidat avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen vid det första valet har avslutats, skall val av biskop förrättas på nytt så snart som möjligt. Detsamma gäller om någondera av kandidaterna vid det andra valet avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen har avslutats eller den som valts till biskop avlider eller får bestående förhinder innan fullmakt har utfärdats.

5 §
Tjänsteförhållandets upphörande

I fråga om tjänsteförhållandets upphörande för en biskop gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 6 kap. 8 och 8 b §. Anmäler en biskop före föreskriven avgångsålder till domkapitlet att han kommer att avgå, upphör hans tjänsteförhållande vid den tidpunkt som han därvid meddelar.

En biskop beviljas avsked av domkapitlet, om inte tjänsteförhållandet har upphört på annat sätt. En biskop som på ett bestående sätt har förlorat sin arbetsförmåga kan utan ansökan entledigas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.