160/2000

Given i Helsingfors den 18 februari 2000

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 15 och 16 §, av dessa lagrum 15 § sådan den lyder i förordning 971/1997 och 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 941/1995, samt

ändras 20 och 20 a § och 32 § 3 mom., av dessa lagrum 20 § sådan den lyder i förordning 292/1997 och 971/1997, 20 a § sådan den lyder i förordnng 941/1995 och 32 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1043/1996, som följer:

20 §
Justering av studiestödet

Föräldrarnas och makens ekonomiska ställning anses ha förändrats väsentligt om föräldrarnas eller makens inkomster efter verkställd beskattning har förändrats med minst 20 procent. När studiestöd har beviljats eller justerats under vårterminen på basis av ovan nämnda förändrade inkomster, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av samma år. När studiestöd har beviljats eller justerats under höstterminen på basis av ovannämnda förändrade inkomster, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av det följande kalenderåret. Folkpensionsanstalten meddelar närmare anvisningar om förfarandet.

20 a §
Utredning av inkomster utomlands

Sökanden skall ge en utredning om de inkomster som föräldrarna har fått utomlands och den som söker bostadstillägg en utredning om de inkomster som maken har fått utomlands under det år för vilket beskattningsuppgifterna i övrigt i fråga om föräldrarnas eller makens inkomster beaktas vid beviljande eller justering av studiestöd.

32 §
Övergångsstadganden

Statsrådet justerar årligen från den 1 januari den maximiränta för studielån som avses i 8 § 1 mom. i den upphävda lagen om studiestöd med det antal procentenheter med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas inlåning i euro från allmänheten för den tolvmånadersperiod som har utgått i slutet av september har ändrats jämfört med motsvarande genomsnittliga ränta för den tolvmånadersperiod som har utgått i slutet av september föregående år. Från ingången av 1997 sänks maximiräntan dessutom med 0,75 procentenheter.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.