1232/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 24 kap. 5 a och 10 § kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 24 kap. 5 a § och 10 § 1 mom. 1 och 3 punkten,

av dessa lagrum 5 a § sådan den lyder i lag 937/1996, som följer:

24 kap.

Underställning och ändringssökande

5 a §
Besvär över pensionsbeslut

Om sökande av ändring i beslut som kyrkostyrelsen fattat med stöd av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966) och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970) bestäms i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

10 §
Begränsning av besvärsrätten i kyrkoordningen

I kyrkoordningen kan det bestämmas att ändring inte får sökas genom besvär i ett sådant beslut av domkapitlet som gäller

1) gudstjänst och kyrklig förrättning samt omhänderhavande av dessa eller användningen av kyrka eller kollekt,


3) en prästs eller lektors verksamhet i tjänsten eller i annan uppgift eller sådana rättigheter eller skyldigheter som hänför sig till denna verksamhet, om inte saken gäller ett disciplinärende, ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 95/1999
ShUB 29/1999
RSv 141/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.