1115/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 47, 47 a och 47 b §, sådana de lyder i lag 1003/1996, som följer:

47 §

Till samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt i vilket det finns ett universitetssjukhus betalas ersättning av statsmedel för kostnader som förorsakas av grund- och specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare samt av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Ersättningen för utbildningskostnaderna baserar sig på antalet examina och på den ersättning som bestämts för examina i fråga. Ersättningen för forsknings-kostnaderna baserar sig på antalet vetenskapliga publikationer och på de poäng publikationerna tilldelats.

Sådan ersättning för utbildningskostnaderna som bestäms enligt grunderna i 1 mom. betalas dock inte för de specialläkarexamina och specialtandläkarexamina som social- och hälsovårdsministeriet bestämt. Ges sådan utbildning vid ett universitetssjukhus, betalas till den samkommun som är huvudman för sjukhuset ersättning av statsmedel för utbildningskostnaderna på de grunder som anges i 47 a § 2 mom.

Universitetssjukhuset samordnar tillsammans med andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom sjukhusets specialansvarsområde sådan hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå som bedrivs vid dessa verksamhetsenheter inom hälsooch sjukvården. Till kommuner eller samkommuner som är huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, till statliga sinnessjukhus och till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården om vilka bestäms i förordning betalas ersättning av statsmedel för kostnaderna för sådan forskning. Ersättningen baserar sig på antalet vetenskapliga publikationer och på de poäng publikationerna tilldelats.

Varje universitet med läkar- eller tandläkarutbildning meddelar kalenderårsvis social- och hälsovårdsministeriet antalet avlagda läkar- och tandläkarexamina samt antalet forskningsrapporter som utarbetats och publicerats vid i 1 och 3 mom. avsedda verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom universitetssjukhusets specialansvarsområde.

47 a §

När grundutbildning för läkare eller tandläkare ges vid någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än vid ett universitetssjukhus, betalar den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset ersättning till den samkommun eller kommun eller till någon annan serviceproducent som saken gäller.

När ett universitet för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare anlitar någon annan verksamhetsenhet inom hälsooch sjukvården med en samkommun som huvudman än ett universitetssjukhus, en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun som huvudman, ett statligt sinnessjukhus eller andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården om vilka bestäms i förordning, betalas på kalkylmässiga grunder till samkommunen, kommunen, det statliga sinnessjukhuset eller de andra serviceproducenterna ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av specialiseringsutbildningen enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt. Ersättningen baserar sig på antalet realiserade utbildningsmånader.

Till en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral betalas på kalkylmässiga grunder ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildning enligt 4 § förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (1435/1993) och för kostnader som föranleds av praktisk tjänstgöring för legitimerade tandläkare enligt 6 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994). Ersättningen baserar sig på antalet personer som utbildas och på antalet utbildningsmånader.

47 b §

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer beloppet av ersättningen för läkaroch tandläkarexamina samt vikten av de vetenskapliga publikationerna och deras pris per enhet samt utfärdar andra föreskrifter om grunderna för och användningen av ersättningen.

Länsstyrelsen betalar ersättning enligt 47 § 1 och 2 mom. till samkommuner som är huvudmän för universitetssjukhus samt ersättning enligt 47 § 3 mom. till kommuner eller samkommuner som är huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, till statliga sinnessjukhus och till andra serviceproducenter. Till en serviceproducent som avses i 47 a § 2 mom. betalar länsstyrelsen halvårsvis ersättning för läkarnas och tandläkarnas specialiseringsutbildning utgående från en ansökan som kommunen, samkommunen, det statliga sinnessjukhuset och någon annan serviceproducent har gjort och som baserar sig på ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt. Länsstyrelsen betalar halvårsvis ersättning för tilläggsutbildning för läkare inom primärvården och för praktisk tjänstgöring för legitimerade tandläkare till kommunen eller samkommunen på grundval av en ansökan som kommunen eller samkommunen gör.

I övrigt iakttas i fråga om betalning av ersättning, övrigt förfarande och ändringssökande i tillämpliga delar 5 och 6 kap. lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 81/1999
ShUB 16/1999
RSv 54/1999

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.