1020/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om temporär ändring av 5 och 5 b § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 5 b §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1714/1991, samt

fogas temporärt till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 496/1973, 676/1983, 479/1985, 1286/1987, 91/1991 och i nämnda lag 1714/1991, ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom sistnämnda lag som följer:

5 §

Vad som i 1 mom. bestäms om ersättning för sjukvård tillämpas på motsvarande sätt på tandsjukdomar, om det är fråga om vård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom eller om tandvård som är nödvändig på grund av strålbehandling eller cytostatikabehandling. I 5 b § bestäms om ersättning i övrigt för tandvård såsom sjukvård.


5 b §

Såsom sjukvård ersätts, utöver vad som bestäms i 5 § 2 mom., för försäkrade som är födda 1956 och därefter

1) undersökning och behandling av mun och tänder som utförs av en tandläkare enligt den systematiska tandvårdens principer, med undantag för regleringsvård samt protetiska åtgärder och tandtekniska kostnader,

2) av tandläkare föreskrivna laboratorieoch röntgenundersökningar som utförts i en inrättning som avses i 5 § 1 mom.,

3) av tandläkare ordinerade läkemedel, och

4) sådana resekostnader för tandläkare, den som fått behörig yrkesutbildning eller försäkrad, som ansluter sig till tandvård enligt 1―3 punkten.

Till försäkrade födda 1955 eller tidigare betalas ersättning för av tandläkare utförd undersökning av mun och tänder och profylaktisk vård högst vart tredje kalenderår så som närmare bestäms genom förordning.

Vad som i denna lag i övrigt bestäms om ersättning för sjukvård har motsvarande tillämpning på tandvård som avses i 1 och 2 mom., om inte något annat bestäms nedan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och gäller till den 31 december 2000.

RP 82/1999
ShUB 12/1999
RSv 43/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.