1000/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av 15 § lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lagarna 424/1994, 1193/1996 och 491/1997, ett nytt 5 mom. som följer:

15 §

Utöver vad som bestäms i 3 mom. skall anläggningar där animaliskt avfall behandlas och djurfoder eller foderråvaror tillverkas betala en avgift till staten för sådan tillsyn enligt denna lag som med stöd av 5 § 2 mom. har ålagts någon annan myndighet än läns-, kommunal- eller besiktningsveterinär. Avgiften skall fastställas i enlighet med de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning eller internationella avtal som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/1999
JsUB 4/1999
RSv 53/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.