861/1999

Given i Helsingfors den 27 augusti 1999

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 10 a § 4 mom.,

sådant det lyder i lag 559/1993,

ändras 1 § 6 mom., 14 § och 21 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 6 mom. i lag 1482/1995, 14 § i lagarna 469/1969 och 1167/1996 samt 21 § 1 mom. i lag 878/1994, samt

fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

1 §

Har en rättshandling, för att skyldigheten att anordna pensionsskydd skall kunna kringgås, givits ett sådant innehåll som inte motsvarar sakens faktiska natur eller syfte, skall då denna skyldighet att anordna pensionsskydd avgörs förfaras enligt sakens faktiska natur och syfte. Uppstår oklarhet därom, huruvida denna lag skall tillämpas på en viss arbetstagare, avgörs saken av pensionsskyddscentralen på ansökan av vederbörande arbetsgivare, arbetstagare eller pensionsanstalt. Detsamma gäller sådana fall då det kan misstänkas vara fråga om kringgående av skyldigheten att anordna pensionsskydd.

Pensionsskyddscentralen
14 §

Pensionsskyddscentralen skall vara samarbetsorgan för arbetspensionssystemet för den privata sektorn enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 och 10―13 punkten och genom sin verksamhet främja verkställigheten och utvecklingen av detta pensionssystem. Pensionsskyddscentralen skall dessutom särskilt

1) informera och ge råd om arbetspensionssystemet,

2) sköta sådana uppgifter som förutsätter samverkan mellan pensionsanstalterna,

3) utreda hur de utgifter som avses i 12 § 1 mom. 3―5 punkten och 2 mom. fördelas mellan pensionsanstalterna,

4) sköta uppgifter i samband med tillsynen över pensionsanstalterna, i den utsträckning som vederbörande ministerium bestämmer,

5) ge utlåtanden till myndigheterna och göra framställningar i ärenden som gäller pensionsskyddet för arbetstagare samt lantbruksföretagare och andra företagare eller utvecklingen av det,

6) bedriva statistisk verksamhet och forskning inom sitt verksamhetsområde,

7) bedriva verksamhet som främjar samarbetet mellan de inrättningar som bedriver verksamhet enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. och andra inrättningar och myndigheter inom socialförsäkringen och socialvården, samt

8) hålla de databanker som den behöver för att sköta de uppgifter som föreskrivits för den i lag samt se till att pensionsanstalterna har tillgång till de uppgifter som de behöver för verksamhet i enlighet med arbetspensionslagarna.

Pensionsskyddscentralen sköter de uppgifter som förbindelseorgan som föreskrivits för den i 3 § lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

På ansökan av en arbetsgivare, arbetstagare, tjänsteman eller företagare avgör pensionsskyddscentralen om den finska lagstiftningen om social trygghet på basis av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i Europeiska gemenskapernas rättsakter om social trygghet eller i de överenskommelser om social trygghet som Finland ingått skall tillämpas på en person som arbetar utomlands. På begäran av en part meddelar pensionsskyddscentralen ett överklagbart beslut som gäller avgörandet. Pensionsskyddscentralen skall dessutom, i den utsträckning som vederbörande ministerium bestämmer, sköta de uppgifter som följer av Europeiska gemenskapernas rättsakter om social trygghet och överenskommelserna om social trygghet.

Utöver uppgifterna enligt 1―3 mom. skall pensionsskyddscentralen sköta andra sådana uppgifter som särskilt föreskrivs för den i lag eller förordning.

14 a §

Pensionsskyddscentralens beslutanderätt utövas av representantskapet och styrelsen.

Representantskapet tillsätts av vederbörande ministerium. Till medlemmar i representantskapet skall utses representanter för arbetsgivar-, arbetstagar- och företagarorganisationerna samt personer som är förtrogna med verksamheten vid försäkringsbolag, försäkringskassor och pensionsstiftelser samt med försäkringsjuridik, försäkringsmedicin och försäkringsmatematik. För varje medlem skall utses en personlig suppleant.

Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande, utsedda av vederbörande ministerium, samt av elva av representantskapet valda andra ledamöter med en personlig suppleant för envar. De medlemmar i representantskapet som företräder arbetsgivarorganisationerna utser tre av styrelseledamöterna, de medlemmar som företräder arbetstagarorganisationerna utser likaså tre och de medlemmar som företräder företagarorganisationerna utser två. Representantskapets samtliga medlemmar utser gemensamt de tre övriga ledamöterna. Styrelseledamöterna skall vara väl ansedda. En av dem skall vara försäkringsjurist, en försäkringsläkare och en försäkringsmatematiker.

Närmare bestämmelser om pensionsskyddscentralens förvaltning finns i förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/1961).

Vad som i denna paragraf och i förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen bestäms om representantskapets medlemmar och styrelseledamöterna skall på motsvarande sätt tillämpas på deras personliga suppleanter.

Den ekonomiska tillsynen över pensionsskyddscentralen ankommer på Försäkringsinspektionen. På tillsynen tillämpas vad som föreskrivs i denna lag eller i en förordning eller författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av denna lag.

21 §

En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut i ett ärende som gäller pension eller skyldigheter som i denna lag bestäms för en arbetsgivare, får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos pensionsnämnden senast den 30 dagen efter den dag då parten fick del av beslutet. Detsamma gäller ett dylikt beslut av pensionsskyddscentralen och pensionsskyddscentralens beslut i ett ärende som gäller skyldigheter som i denna lag bestäms för en pensionsanstalt samt de beslut av pensionsskyddscentralen som avses i 1 § 6 mom., 1 c § 2 mom., 9 a § 1 mom., 10 a § 2 mom., 12 § 6 mom. och 14 § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

RP 22/1999
ShUB 2/1999
RSv 12/1999

Helsingfors den 27 augusti 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.