706/1999

Given i Helsingfors den 28 maj 1999

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 6 kap. 3 §, 25 kap. 3 § 1 mom. och 8 § som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden
3 §
Tystnadsplikt

Om tystnadsplikt gäller utöver vad som föreskrivs i denna lag vad som föreskrivs om tystnadsplikt i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag.

25 kap.

Kompletterande stadganden

3 §
Delgivning för medlemsbesvär och i annat syfte

Beslut av kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd samt beslut som gäller fastställelse av utgången i ett församlingsval samt de avgöranden av en besvärs- eller underställningsmyndighet som gäller dessa beslut skall, om beslutet inte skall hållas hemligt enligt lag, tillkännages församlingens eller församlingarnas medlemmar offentligt, genom att besluten eller meddelande om dessa anslås på församlingens anslagstavla.


8 §
Offentlighet och sekretess

Inom kyrkoförvaltningen tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av 5 kap. 2 §, 6 kap. 3 eller 12 § eller 24 kap. Även en handling som gäller själavård eller diakoniarbete som riktar sig till en enskild person skall hållas hemlig.

En revisor har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få de upplysningar och ta del av de handlingar som revisorn anser vara nödvändiga för skötseln av revisionsuppdraget.

Kyrkostyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de avgifter som tas ut för kopior av en handling samt för utlämnande av uppgifter i form av en utskrift eller med hjälp av teknisk anslutning eller annars i elektronisk form eller på något därmed jämförbart sätt eller i form av informationstjänst hos en myndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 214/1998
FvUB 32/1998
RSv 305/1998

Helsingfors den 28 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.