656/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 23 och 31 § luftvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/1982) 23 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1711/1995, samt

ändras 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 66/1986, som följer:

31 §

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till en myndighet som nämns i 3 och 4 §, en häl- sovårdsmyndighet, en sakkunnigmyndighet eller en sakkunniginrättning inom luftvården eller någon annan myndighet som behöver uppgifterna för att utföra uppdrag som gäller luftvård samt till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.