416/1999

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 4 och 12 kap. konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 kap. konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978), sådant det lyder i lag 1259/1994, en ny 5 § och till 12 kap. 1 e §, sådan den lyder i lag 541/1994, en rubrik och till kapitlet, sådant det lyder jämte ändringar, en ny 1 f § som följer:

4 kap.

Jämkning och tolkning av avtal

5 §

Genom en laghänvisning enligt vilken på ett avtal tillämpas lagen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan inte åsidosättas sådana i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gällande bestämmelser om oskäliga avtalsvillkor som skall tillämpas då laghänvisning saknas, om konsumenten i dessa bestämmelser skyddas effektivare mot oskäliga avtalsvillkor än i den lag som enligt laghänvisningen skulle tillämpas på avtalet.

12 kap.

Särskilda stadganden

1 e §
Preskription av konsumentfordran

1 f §
Allmänna lagvalsbestämmelser

Till den del något annat inte följer av denna eller någon annan lag, bestäms den lag som skall tillämpas på avtalsförpliktelser som avses i denna lag enligt den i Rom den 19 juni 1980 ingångna konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Också när avtalsförpliktelser som avses i denna lag inte hör till tillämpningsområdet för nämnda konvention, iakttas konventionens bestämmelser i tillämpliga delar.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

På avtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare lag.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.