279/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 71 §, sådan den lyder i lag 1659/1992,

ändras 52 § 1 mom. och 54 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 52 § 1 mom. i lag 329/1997 och 54 § 3 mom. i lag 566/1988, samt

fogas till 52 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 329/1997, ett nytt 3 mom. och till 54 §, sådan den lyder i nämnda lagar 566/1988 och 329/1997, nya 4 och 5 mom. som följer:

52 §

Socialförsäkringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Den består av en ordförande och en vice ordförande samt en läkarledamot och två ledamöter som är förtrogna med de försäkrades förhållanden. Om någon plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om deras rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst. I fråga om ordföranden och vice ordföranden skall folkpensionsanstalten beredas tillfälle att avge utlåtande. I fråga om läkarledamoten skall rättsskyddscentralen för hälsovården ges tillfälle att avge utlåtande. Varje ledamot har en personlig suppleant. Nämndens ordförande skall ha den behörighet som fordras för domartjänst.


Vid behandlingen av ärenden i socialförsäkringsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Om det behövs för att ett ärende skall kunna utredas, verkställs i socialförsäkringsnämnden muntlig förhandling på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen.

54 §

Vid nämnden finns dessutom föredragande och behövlig byråpersonal. Ordföranden, vice ordförandena och de övriga medlemmarna förordnas för högst fyra år i sänder. Om någon plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återsto-den av perioden. I övrigt gäller om deras rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst. Närmare bestämmelser om prövningsnämnden utfärdas genom förordning. Nämndens kostnader betalas av statens medel.

Vid behandlingen av ärenden i prövnings-nämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Om det behövs för att ett ärende skall kunna utredas, verkställs i prövningsnämnden muntlig förhandling på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. I ett ärende i vilket ändring i prövningsnämndens beslut inte får sökas skall prövningsnämnden verkställa muntlig förhandling i enlighet med 38 § förvaltningsprocesslagen, om en enskild part begär det.

I ett ärende som faller inom området för prövningsnämndens behörighet tillämpas inte vad som i 11 kap. förvaltningsprocesslagen bestäms om extraordinärt ändringssökande. Prövningsnämnden kan undanröja ett lagakraftvunnet beslut och förordna om ny behandling av ärendet i enlighet med vad som bestäms särskilt. Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den nämnda tiden.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.