203/1999

Given i Helsingfors den 19 februari 1999

Lag om ändring av 49 § lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958) 49 §, sådan den lyder i lag 686/1995, som följer:

49 §

En arbetsgivare eller en person som avses i 3―6 § eller en företrädare för dessa, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra en i denna lag eller i statsrådets beslut som utfärdats med stöd av lagen föreskriven skyldighet att

1) utföra förhandsinspektion eller periodisk besiktning,

2) göra en utredning eller göra upp en plan,

3) tillhandahålla eller installera en skyddsanordning eller personlig skyddsutrustning,

4) skaffa tillstånd eller göra anmälan som gäller arbetet, eller

5) ge behövliga anvisningar för användningen av en maskin, ett redskap eller någon annan teknisk anordning eller ett ämne som är farligt för hälsan,

skall för arbetarskyddsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

På samma sätt döms en person som olovligen eller utan giltigt skäl avlägsnar eller förstör en anordning, anvisning eller varning som är avsedd att förebygga risk för olycksfall eller sjukdom.

Om straff för dödsvållande och vållande av personskada föreskrivs i 21 kap. 8―11 § strafflagen (39/1889) och framkallande av fara i 21 kap. 13 § strafflagen.

Om straff för annat brott mot arbetarskyddsföreskrifter och för orsakande av bristfällighet eller missförhållande som strider mot föreskrifterna och för möjliggörande av att ett sådant tillstånd fortgår föreskrivs i 47 kap. 1 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

RP 224/1998
ApUB 17/1998
RSv 259/1998

Helsingfors den 19 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.