201/1999

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1999

Trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal

Trafikministeriet har med stöd av 19 § och 27 § 3 mom. lagen den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) och 24 § 2 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994), sådant det lyder i lag 1250/1996, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

1. Detta beslut gäller tilläggsutbildning för personer som svarar för besiktningsverksamheten och för personer som utför besiktningar, utbildningsarrangörer och utbildningskommissionen samt yrkesskicklighet och specialutbildning för dem som godkänner och besiktar fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen.

2. För dem som ordnar enskild fortbildning gäller detta beslut endast i tillämpliga delar.

3. Detta beslut tillämpas inte på dem som utför EG-typgodkännanden eller typbesiktningar.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

a) koncessionslagen lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998),

b) grundutbildning sådan grundutbildning som avses i 5 och 10 § koncessionslagen,

c) närundervisning undervisning som ges i en utbildningslokal där eleven är närvarande,

d) lätta fordon fordon vars största tillåtna totalmassa vid användning och registrering är högst 3,5 ton,

e) tunga fordon fordon vars största tillåtna totalmassa vid användning och registrering är mer än 3,5 ton,

f) utbildningskommissionen den utbildningskommission för besiktningsverksamheten som Fordonsförvaltningscentralen tillsätter.

3 §
Utbildningens syfte och uppbyggnad

1. Syftet med årsbesiktningsutbildningen är att ge en person som har slutfört grundutbildningen och ämnar etablera sig i besiktningsbranschen färdigheter att utföra årsbesiktning av fordon på det sätt som bestämmelser och anvisningar förutsätter (introduktionsutbildning). Årsbesiktningsutbildningen består av

a) en allmän period,

b) en utbildningsperiod för besiktning av lätta fordon (besiktarexamen för årsbesiktning av lätta fordon), och

c) en utbildningsperiod för besiktning av tunga fordon (besiktarexamen för årsbesiktning av tunga fordon).

2. Besiktarexamen berättigar till årsbesiktning av lätta fordon eller lätta och tunga fordon enligt 1 mom., om inte något annat följer av 3 mom.

3. Syftet med specialutbildningen är att ge färdigheter att utföra besiktningar som kräver specialkunskaper. Utbildningen delas in i följande perioder:

a) registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av lätta fordon,

b) registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av tunga fordon,

c) godkännande och besiktning av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen,

d) omfattande kontroll av tryckluftsbromsar.

4. Specialutbildning berättigar till besiktningar enligt utbildningsperiodens specialområde.

5. Upprätthållandet av yrkesskickligheten säkerställs genom fortbildning och repetitionsprov inom specialutbildningen. Syftet med fortbildningen är att ge de personer som svarar för besiktningsverksamheten och dem som utför besiktningar kunskap om nya bestämmelser, anvisningar och arbetsmetoder som gäller besiktning. Vid repetitionsprovet inom specialutbildningen kontrolleras att den som utför besiktningar fortfarande behärskar de besiktnings- och godkännandefunktioner som kräver specialkunskaperna i fråga.

4 §
Inträdeskrav till årsbesiktningsutbildning

1. Inträdeskrav till den allmänna perioden inom årsbesiktningsutbildningen är grundutbildning och verkstadserfarenhet i fordonsbranschen eller motsvarande erfarenhet under minst ett år.

2. Inträdeskrav till utbildningsperioden för besiktning av lätta fordon är att personen i fråga har blivit godkänd i den allmänna perioden.

3. Inträdeskrav till utbildningsperioden för besiktning av tunga fordon är att personen i fråga har blivit godkänd i utbildningsperioden för besiktning av lätta fordon och har minst sex månaders praktisk erfarenhet av besiktning av lätta fordon.

5 §
Årsbesiktningsutbildningens längd och innehåll

1. Den allmänna perioden skall omfatta minst 35 lektioner närundervisning. Under denna period ges baskunskaper i de bestämmelser som gäller besiktning, besiktningssystemet samt de rättigheter och skyldigheter som hör till en besiktares arbete. Till undervisningsämnena under den allmänna perioden skall åtminstone höra

a) allmänna bestämmelser om fordons utrustning och användning,

b) bestämmelser om fordonsbesiktning,

c) fordons konstruktion och utrustning samt lastning av fordon,

d) förfaranden för godkännande av fordon,

e) registrering av fordon,

f) beskattning av fordon,

g) trafikförsäkring,

h) skydd i arbetet,

i) trafiksäkerhet,

j) allmänna ansvarsfrågor och jäv,

k) besiktningsverksamhetens utveckling och mål samt tillsyn,

l) kvaliteten i besiktningsverksamheten,

m) administrativa bestämmelser som skall tillämpas på besiktningsverksamheten,

n) användning av datasystemet för vägtrafiken.

2. Utbildningsperioden för besiktning av lätta fordon skall omfatta minst 35 lektioner närundervisning och minst två veckor egentlig arbetspraktik. Till undervisningsämnena under denna utbildningsperiod skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om årsbesiktning av lätta fordon,

b) ställen som skall kontrolleras vid årsbesiktningen och bedömning av fel,

c) arbetsmetoder,

d) den tekniska utrustningens syfte och funktion i lätta fordon,

e) avgas- och bromsmätningar,

f) användning av datasystemet för vägtrafiken.

3. Utbildningsperioden för besiktning av tunga fordon skall omfatta minst 35 lektioner närundervisning och minst två veckor egentlig arbetspraktik. Till undervisningsämnena under denna utbildningsperiod skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om årsbesiktning av tunga fordon,

b) ställen som skall kontrolleras vid årsbesiktningen och bedömning av fel,

c) arbetsmetoder,

d) den tekniska utrustningens syfte och funktion i tunga fordon,

e) avgas- och bromsmätningar,

f) besiktning av fordonskombinationer,

g) användning av datasystemet för vägtrafiken.

4. Egentlig arbetspraktik skall fullgöras som övervakad praktik på ett besiktningsställe. Också närundervisningen skall omfatta praktik.

6 §
Prov inom årsbesiktningsutbildningen

1. I den allmänna perioden ingår ett skriftligt prov. Fordonsförvaltningscentralen gör upp en sammanställning av de skriftliga frågor som skall ingå i provet. En representant för Fordonsförvaltningscentralen har rätt att övervaka provet.

2. För att avlägga besiktarexamen för lätta och tunga fordon skall personen i fråga godkännas i de slutprov som Fordonsförvaltningscentralen ordnar och som omfattar en skriftlig del och en praktisk del. Den tid som används för proven ingår inte i det minsta antal timmar som nämns i 5 § 2 och 3 mom.

7 §
Inträdeskrav till slutproven för besiktarexamen

1. För avläggande av slutprovet för besiktarexamen för lätta fordon krävs att den utbildning som avses i 3 § 1 mom. a- och b-punkten har slutförts och arbetspraktiken fullgjorts. Den som har verkstadserfarenhet i fordonsbranschen eller motsvarande erfarenhet under minst tre år kan dock delta i slutprovet, om personen i fråga har blivit godkänd i den allmänna perioden enligt a-punkten i nämnda moment och deltagit i den närundervisning som avses i 5 § 2 mom.

2. För avläggande av slutprovet för besiktarexamen för tunga fordon krävs att den utbildning som avses i 3 § 1 mom. c-punkten har slutförts och arbetspraktiken fullgjorts. Den som har verkstadserfarenhet i fordonsbranschen eller motsvarande erfarenhet under minst tre år kan dock delta i slutprovet, om personen i fråga har deltagit i den närundervisning som avses i 5 § 3 mom.

8 §
Inträdeskrav till specialutbildning

1. Inträdeskravet till specialutbildningen är tillräcklig praktisk erfarenhet som besiktare.

2. Endast en besiktare som har rätt att besikta tunga fordon kan delta i specialutbildningen för besiktning av tunga fordon.

9 §
Specialutbildningens längd och innehåll

1. Utbildningsperioden för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av lätta fordon skall omfatta minst 35 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om registrering av lätta fordon,

b) nödvändiga handlingar,

c) ändringars inverkan på beskattningen av fordon,

d) förfarande för godkännande av fordon och delar av fordon,

e) den tekniska utrustningens syfte och funktion i lätta fordon,

f) konstruktionsändringar i lätta fordon,

g) användning av datasystemet för vägtrafiken.

2. Utbildningsperioden för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av tunga fordon skall omfatta minst 35 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om registrering av tunga fordon,

b) nödvändiga handlingar,

c) ändringars inverkan på beskattningen av fordon,

d) förfarande för godkännande av fordon och delar av fordon,

e) den tekniska utrustningens syfte och funktion i tunga fordon,

f) konstruktionsändringar i tunga fordon,

g) användning av datasystemet för vägtrafiken.

3. Utbildningsperioden för godkännande och besiktning av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen skall omfatta 21 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) allmänna bestämmelser och anvisningar om transport av farliga ämnen,

b) den tekniska utrustningens syfte och funktion i fordonen,

c) åtgärder vid registrerings- och årsbesiktningar,

d) förfarande för godkännande av fordon.

4. Utbildningsperioden för omfattande kontroll av tryckluftsbromsar skall omfatta 21 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om tunga fordons bromsar,

b) tryckluftssystemets konstruktion och funktion i tunga fordon,

c) teoretisk bromsanpassning,

d) bromskontroll med dynamometer,

e) bromskontroll med retardationsprov.

5. Alla utbildningsperioder som avses i denna paragraf skall omfatta praktik.

10 §
Slutprov inom specialutbildningen

I varje specialutbildningsperiod ingår ett särskilt slutprov som består av en skriftlig del och vid behov en praktisk del. Fordonsförvaltningscentralen gör upp en sammanställning av de skriftliga frågor som skall ingå i slutproven och av innehållet i den praktiska delen. En representant för Fordonsförvaltningscentralen har rätt att övervaka provet.

11 §
Fortbildning efter besiktarexamen

1. I syfte att upprätthålla yrkesskickligheten skall de som svarar för besiktningsverksamheten och de som utför besiktningar delta i av Fordonsförvaltningscentralen godkänd fortbildning minst en gång per kalenderår.

2. I fortbildningen behandlas nya bestämmelser och anvisningar, ny teknik och nya arbetsmetoder samt andra aktuella ämnen i anslutning till besiktning.

3. Varje fortbildning skall omfatta minst sju lektioner.

12 §
Repetitionsprov inom specialutbildningen

De som utför besiktningar skall med tre års intervaller godkännas i ett slutprov inom sådan specialutbildning som kräver specialkunskaper för att få behålla rätten att utföra sådan besiktning och sådant godkännande som kräver specialkunskaper.

13 §
Undantag från inträdeskraven till utbildning och prov

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl godkänna undantag från inträdeskraven till utbildning och prov.

14 §
Beviljande av utbildningsrätt

1. En sammanslutning anses ha förutsättningar att ge utbildning, om den är tillförlitlig och har

a) tillräckligt stor och yrkesskicklig undervisningspersonal,

b) ett detaljerat utbildningsprogram,

c) tillräckligt stora och ändamålsenliga lokaler,

d) den utrustning och de läromedel som behövs.

2. Ansökan om utbildningsrätt skall göras skriftligen och till den skall fogas

a) ett detaljerat utbildningsprogram av vilket framgår undervisningsämnen, tidtabell och planerade undervisningsmetoder,

b) en utredning över i vilken omfattning utbildningsrätt söks,

c) en utredning över undervisningspersonalens yrkesskicklighet,

d) uppgifter om de platser där utbildningen ges, läromedel, möjligheter att fullgöra praktik och praktiska arrangemang för proven,

e) en utredning över villkoren för deltagande i utbildningen, exempelvis antalet deltagare.

3. Om utbildningsarrangören efter det att utbildningsrätt har beviljats ämnar företa ändringar i de omständigheter som nämns i 2 mom., skall utbildningsarrangören i god tid underrätta Fordonsförvaltningscentralen om ändringarna.

15 §
Anordnande av utbildning

1. En lektion är 45 minuter lång. Utbildning får i allmänhet ges högst 8 lektioner under en utbildningsdag.

2. En representant för Fordonsförvaltningscentralen har rätt att närvara vid och följa med utbildningen. Utbildningsarrangören skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om tid och plats för respektive utbildningsperiod senast två veckor innan perioden börjar.

16 §
Ordnande och godkännande av prov

1. Utbildningsarrangören kan ordna proven i anslutning till utbildningen ensam eller tillsammans med någon annan utbildningsarrangör.

2. Proven skall ordnas så att det kan kontrolleras om deltagaren behärskar de undervisningsämnen som ingår i utbildningen och, om provet omfattar en praktisk del, om deltagaren har tillräckliga praktiska färdigheter för de besiktningsfunktioner som utbildningen ger behörighet för. Utbildningsarrangören skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om tid och plats för respektive prov senast två veckor före provet.

3. I slutprovet inom specialutbildningen kan också de delta som avlägger provet som ett repetitionsprov.

4. Fordonsförvaltningscentralen fastställer grunderna för bedömning och godkännande av proven.

17 §
Utbildningskommissionens uppgifter

Utbildningskommissionen skall

a) utveckla utbildningen och examen,

b) göra framställningar om examenskraven samt om innehållet i examen och proven,

c) sköta andra uppgifter som Fordonsförvaltningscentralen ger den.

18 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

1. Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1999.

2. Den som svarar för besiktningsverksamheten och den som utför besiktningar skall första gången delta i fortbildning enligt 11 § senast år 2000.

Helsingfors den 19 februari 1999

Trafikminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.