195/1999

Given i Helsingfors den 19 februari 1999

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 14 § 2 mom. och 15 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 2 mom. i lag 755/1993 och 15 § 2 mom. i lag 1032/1997, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 154/1987 och 1079/1989 och i nämnda lag 1032/1997, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 15 a § som följer:

3 §

Om månadsinkomsterna varierar, beräknas den fasta månadsinkomsten som en genom-snittsinkomst på basis av den inkomst som hushållet enligt en rimlig uppskattning kan förutsättas erhålla under året. Som månadsinkomst kan uppskattas en inkomst som är minst lika stor som arbetsmarknadsstödet, om det inte kan påvisas att personen inte kan skaffa sig en inkomst som motsvarar detta belopp.


5 kap.

Sökande och beviljande av bostadsbidrag

14 §

Bostadsbidrag beviljas retroaktivt för högst den månad som föregår ansökningsmånaden, om villkoren för erhållande av bidrag redan då uppfyllts.

15 §

Bostadsbidraget justeras med stöd av 1 mom. 1 punkten från ingången av månaden efter förändringen i inkomsterna och med stöd av 2 punkten från ingången av månaden efter förändringen i förhållandena. Om hushållets inkomstnivå förändras mitt i månaden anses förändringen ha skett vid den tidpunkt då den ändrade inkomsten börjar förtjänas. Bostadsbidraget höjs dock inte retroaktivt för mer än den månad som föregår ansökningsmånaden.


15 a §

Om det finns grundad anledning att anta att bostadsbidraget borde dras in eller dess belopp minskas kan utbetalningen av bostadsbidraget avbrytas interimistiskt eller beloppet minskas tills ärendet har avgjorts slutligt. Det slutliga beslutet som gäller bostadsbidraget skall då meddelas utan dröjsmål. Om bidragstagaren inte lämnar den begärda tilläggsutredningen, kan ärendet avgöras genom ett slutligt beslut som baserar sig på de utredningar som folkpensionsanstalten har till sitt förfogande. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999. Lagens 14 § 2 mom. tillämpas på fall där ansökan har inlämnats efter att lagen har trätt i kraft. Lagens 15 § 2 mom. tillämpas på fall där bidraget justeras från den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 269/1998
MiUB 10/1998
RSv 270/1998

Helsingfors den 19 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.